LARS BAKS HEDETOUR

Lotto- Sou­dals dan­sker op­le­ve­de en led dag i den fran­ske sau­na

BT - - SPORTEN - DRØNVARMT Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

LØR­DAG 18. JULI 2015

Det var en dag, der bur­de væ­re til­bragt med ho­ve­d­et in­de i en ven­ti­la­tor. Ik­ke på to hjul midt i ver­dens hårdeste cy­kel­løb.

Med en tem­pe­ra­tur i det syd­fran­ske, der kon­stant lå og flir­te­de med 40 gra­der, var årets 13. Tour de Fran­ce­e­ta­pe en af de var­me­ste i ny­e­re tid.

For ryt­ter­ne var tu­ren fra Lan­ne­mezan til Ro­dez en seks ti­mer lang sau­na­op­le­vel­se. Spørg ba­re den dan­ske Lotto- Sou­dal- ryt­ter, Lars Bak, der sved­gl­in­sen­de og ud­mat­tet straks ef­ter eta­pens af­slut­ning søg­te ly for den stik­ken­de sol un­der hold­bus­sens mar­ki­se.

» Det var sim­pelt­hen en gry­de der­u­de i dag. Det var et var­me­hel­ve­de uden li­ge, og jeg tror sgu al­drig, at jeg i mit liv har druk­ket så me­get vand. «

» Det var helt sinds­sygt. Vi hen­te­de vand hvert 10. mi­nut, og jeg tror, at jeg har druk­ket 20 fla­sker i dag. Hvis det end­da kan gø­re det, « lød det fra den 35- åri­ge ryt­ter.

Den ek­stre­me var­me, der da­gen igen­nem pi­ske­de ned over Tour­fel­tet på den åb­ne as­falt, gik især ud over Baks store ty­ske hold­kam­me­rat An­dré Greipel, der måt­te se Lars Bak bæl­lede vand som al­drig før på den sau­na­lig­nen­de 13. eta­pe. Fo­to: Nils Meilvang Pe­ter Sa­gan ( Tin­koff- Saxo) stik­ke af i kon­kur­ren­cen om den grøn­ne po­int­trø­je.

» Jeg hø­rer, at Sa­gan blev to­er, og det er no­get pis. Men alt­så... vi prø­ve­de at hæl­de vand på Greipel he­le da­gen og få ham kø­let ned. Det er me­get synd, at han er kom­met langt bag­ud på po­int ef­ter i dag. Vi gjor­de, hvad vi kun­ne, men vi kan ik­ke hek­se, « kon­sta­te­re­de Lars Bak.

Klar igen i dag

Lars Bak hav­de selv ud­pe­get gårs­da­gens eta­pe til en af de da­ge, hvor han vil­le ud og prø­ve lyk­ken i et ud­brud. Men i ste­det blev det hold­kam­me­rat Tho­mas de Gendt, der strøg af sted og først blev hen­tet på op­løbs­stræk­nin­gen.

Bak var ik­ke skuf­fet over den mis­se­de chan­ce.

» Jeg kun­ne jo ik­ke kø­re ef­ter min hold­kam­me­rat. Han ( de Gendt, red.) kør­te al­le­re­de fra ki­lo­me­ter nul. Og Tho­mas kør­te fand­me’ rig­tig stærkt og var li­ge ved at vin­de eta­pen, så det var rig­tig stærkt. De Gendt er ham­ren­de sej, og han har vun­det man­ge cy­kel­løb på den må­de. Så han var må­ske en end­nu bed­re mand end mig at ha­ve sid­den­de i det ud­brud. Så nej, jeg er ik­ke skuf­fet, « un­der­stre­ge­de han og til­fø­je­de:

» Der er en ny dag i mor­gen ( i dag, red.), og jeg er frisk på at prø­ve igen, men nu skal jeg først ind og ha­ve no­get iskoldt vand i ho­ve­d­et. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.