JA TIL PEN­GE – Sand­syn­li­ge part­ne­re

Der er kro­nisk man­gel på pen­ge i cy­kel­spor­ten, og det kan ba­ne vej­en for

BT - - SPORTEN - JAGT PÅ MAGT Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Har man pen­ge, så kan man få. Det gæl­der om no­get i cy­kel­spor­ten, hvor hold al­tid er på jagt ef­ter nye sponso­rer, og det fak­tum er og­så Bjar­ne Ri­is’ let­te­ste ad­gangs­bil­let tilbage til det pro­fes­sio­nel­le felt.

Som BT kun­ne for­tæl­le i går, vil det ko­ste op mod 100 mio. kr. at ska­be et nyt hold, og med ti­den ha­stigt tik­ken­de er det først re­a­li­stisk at væ­re klar fra sæ­so­nen 2017 – alt­så om halvan­det år.

Den hur­ti­ge vej tilbage går der­i­mod over et al­le­re­de ek­si­ste­ren­de hold, og her er der fl ere mu­lig­he­der. Men det for­ud­sæt­ter, at Bjar­ne Ri­is har Saxo Banks op­bak­ning, hvis han vil sik­re sig en pro­mi­nent rolle, hvor der er den ind­fl ydel­se, han øn­sker.

Det kun­ne gi­vet­vis la­de sig gø­re at få job som sport­s­di­rek­tør, men det er mindst et ni­veau un­der, hvor Bjar­ne Ri­is ser sig selv. Hvis der skal skri­ves en kon­trakt med stør­re an­svar, kom­mer han ik­ke udenom pen­ge­ne fra sin tid­li­ge­re ho­ved­sponsor, Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Etixx Qui­ck­Step, der er et af de hold, som kun­ne væ­re i spil, er – som til­fæl­det er hos de fl este – på jagt ef­ter yder­li­ge­re sponso­rer. Men det er straks me­re spe­get, når det kom­mer til rol­len som le­der af et hold. Pa­tri­ck Le­fe­ve­re har i man­ge år stå­et i spid­sen for mand­ska­bet, men solg­te i 2010 70 pro­cent af sel­ska­bet bag hol­det til den tjek­ki­ske for­ret­nings­mand Zde­nek Ba­ka­la, og på trods af si­ne 60 år, har den bel­gi­ske ve­te­ran ik­ke pla­ner om at træk­ke sig tilbage.

» Vi kan al­tid bru­ge pen­ge, og jeg ved godt, at Bjar­ne Ri­is har et godt for­hold til Saxo Bank. Men vi har al­le­re­de en fi n le­del­se på hol­det, « si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

In­gen vil gø­re sig selv over­fl ødig

Det ud­stil­ler på man­ge må­der den ud­for­dring, Bjar­ne Ri­is står med. De an­dre hold vil ger­ne ha­ve pen­ge­ne, men det er de fær­re­ste team­ma­na­ge­re, der har lyst til en for­hand­ling, der i den sid­ste en­de in­de­bæ­rer, at man selv bli­ver over­fl ødig.

Her­til kom­mer, at det langt­fra er al­le hold på Wor­ld Tour- ni­veau, der kan tæn­kes at væ­re in­ter­es­se­re­de i et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is. De fran­ske hold må for­modes at ha­ve stær­ke aver­sio­ner på grund af Bjar­ne Ri­is’ blak­ke­de for­tid som så­vel ryt­ter som hol­de­jer, på trods af at han ik­ke er straff et for do­ping­for­se­el­ser.

En ræk­ke hold har des­u­den enesponso­rer, der ik­ke må for­modes at ha­ve in­ter­es­se i at de­le op­mærk­som­he­den med Saxo Bank. Det eft er­la­der seks hold. BT vur­de­rer her de­res for­mode­de in­ter­es­se.

BMC:

Der har læn­ge væ­ret ryg­ter om, at BMC- ejer An­dy Rihs er på ud­kig eft er en sam­ar­bejds­part­ner. Med schweizisk ud­gangs­punkt de­ler hol­det hjem­land med så­vel Lars Sei­er Chri­sten­sen som Bjar­ne Ri­is. An­dy Rihs har tid­li­ge­re skudt for­bin­del­sen ned, men de kuld­sej­le­de for­hand­lin­ger med IAM om en sam­men­s­melt­ning åb­ner igen for mu­lig­he­den.

ETIXX- QUI­CK­STEP:

Pa­tri­ck Le­fe­ve­re har tid­li­ge­re for­talt bel­gi­ske me­di­er, at han går på pen­sion i lø­bet af få år, hvil­ket kan åb­ne en mu­lig­hed. Men i Bel­gi­en vil det nær­mest væ­re en ka­ta­stro­fe, hvis ik­ke Tom Boo­nen over­ta­ger plad­sen. Det er dog ind­til vi­de­re øn­ske­tænk­ning, da Tom Boo­nen ik­ke vir­ker syn­der­ligt for­hip­pet på den løs­ning. Fo­kus har li­ge­le­des al­tid væ­ret en­dagsløb og ik­ke de Grand Tours, som Bjar­ne Ri­is sæt­ter pris på.

CAN­NON­DA­LE- GAR­MIN:

Hol­det er al­tid på ud­kig eft er sponso­rer. Der har tid­li­ge­re væ­ret ryg­ter om en tung fl irt mel­lem Ri­is og Can­non­da­le. Den fl irt end­te dog med, at Oleg Tin­kov skrev kon­trakt med Can­non­da­les stør­ste navn, Pe­ter Sa­gan.

IAM CYCLING:

Er li­ge­som BMC på jagt eft er pen­ge og er li­ge­le­des schweizisk fun­de­ret. En ulem­pe er, at hol­det er nyt på Wor­ld Tour- ni­veau og ik­ke har et hold, der for al­vor er i stand til at præ­ge ver­den­stop­pen.

LAM­PRE- ME­RI­DA:

Kan godt bru­ge en fi nan­si­el part­ner, og har en lang hi­sto­rie med jagt på nav­nesponsor num­mer to. Le­del­sen er skift et ud, så det i dag er Brent Copeland, der er le­der på hol­det, som tid­li­ge­re blev sty ret af Bep­pe Sa­ron­ni, der læn­ge har væ­ret un­der mi­stan­ke for at or­ga­ni­se­re do­ping på mand­ska­bet.

TREK FA­CTORY RA­CING

Kan godt bru­ge en medsponsor, men det kræ­ver en vis over­vin­del­se fra beg­ge par­ter, eft er­som Trek bygger på rester­ne af det hold, de tid­li­ge­re Ri­is- an­sat­te Bri­an Ny­gaard og Kim Andersen, byg­ge­de eft er at ha­ve for­ladt det dan­ske­je­de mand­skab med en ræk­ke pro­fi ler.

LØR­DAG 18. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.