’ Bri­an Holm har fel­tets bed­ste hu­mor’

BT - - SPORTEN - ER DET EN JO­KE? Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Bri­an Holms drøm om et hold, sty ret af Bjar­ne Ri­is og tid­li­ge­re Tele­kom- ryt­te­re, får et grin med på vej­en af en af ho­ved­per­so­ner­ne.

Erik Za­bel, der blev nævnt som en af nøg­le­per­so­ner­ne på Bri­an Holms drøm­me­hold, slår en høj lat­ter op, da han bli­ver kon­fron­te­ret med øn­sket.

» Ha! Den idé vi­ser igen, at Bri­an Holm har fel­tets bed­ste hu­mor, « si­ger Erik Za­bel til BT.

» Det ly­der sjovt, men jeg er rig­tig glad, hvor jeg er, « si­ger Erik Za­bel, som i dag er til­knyt­tet den ty­ske cy­kel­pro­du­cent Ca­ny­on, der le­ve­rer ma­te­ri­el til Wor­ld Tour- mand­ska­ber­ne Ka­tusha og Mo­vistar.

Erik Za­bel, der var hold­kam­me­rat med Bjar­ne Ri­is og Bri­an Holm, hå­ber dog, at Bjar­ne Ri­is kan ven­de tilbage til sporten på trods af hans do­ping­for­tid.

» Det er hans pas­sion, og jeg er ik­ke ham, der vil stille mig i vej­en for at la­de folk dyr­ke den. Så det er helt ok med mig, « si­ger Erik Za­bel.

I lig­hed med Ri­is og an­dre tid­li­ge­re Tele­kom- ryt­te­re gik den ty­ske eks­sprin­ter til del­vis be­ken­del­se i 2007. En in­drøm­mel­se, der blev ud­vi­det i 2013, da han til­stod, at hans mis­brug over­gik det, han i før­ste om­gang hav­de for­talt.

Pa­tri­ck Le­fe­ve­re, der li­ge nu har så­vel Rolf Al­dag som Bri­an Holm an­sat som sport­s­di­rek­tø­rer, væl­ger og­så den hu­mo­ri­sti­ske til­gang til Holms øn­ske.

» Vi er til Tour de Fran­ce. Det er ik­ke før­ste gang, et lil­le pip er ble­vet til en stor ele­fant, der trom­ler løs. Jeg er sik­ker på, at der var en ’ smiley’ eft er det, Bri­an Holm sag­de, « lød det fra Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

Ty­ske Erik Za­bel har kun smil til overs for Bri­an Holms idé om at ind­gå i et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.