Kon­gen i det små

Tho­mas Dal­gaard er tilbage som må­l­kon­ge hos lil­le Sønderjyske - og det er her, han helst vil væ­re. Den store i det lil­le

BT - - SPORTEN - Ma­rin Sken­der Jo­ao Pe­reira Sø­ren Mus­smann Pi­er­re Kan­strup Marc Pe­der­sen Ja­nus Dra­ch­mann Jo­han Absa­lon­sen Ada­ma Gu­ira Bjørn Paul­sen Tro­els Klø­ve Tho­mas Dal­gaard KANONDEBUT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Op­stil­ling: 4- 3- 3

UD­SKIFT­NIN­GER: sen ( 46.) AD­VARS­LER: Mat­hi­as He­bo Ras­mus­sen ( 42.)

Op­stil­ling: 4- 1- 4- 1

Snit: 2,6

Snit: 6,5

UD­SKIFT­NIN­GER: An­dreas Og­ge­sen ( 4) ind for Marc Pe­der­sen ( 54.), Tom­my Be­ch­mann ind for Tho­mas Dal­gaard ( 81.) AD­VARS­LER: In­gen

Tho­mas Dal­gaard vend­te tilbage til Su­per­liga­en med to pletskud sin før­ste kamp for Sønderjyske.

Tho­mas Dal­gaard er lidt af et Su­per­liga- fæ­no­men. Al­le ved, at han har po­ten­ti­a­le til at bli­ve li­ga­top­sco­rer, uan­set hvor lil­le en klub han spil­ler for, men al­li­ge­vel fun­ge­re­de det ik­ke helt i for­å­ret for OB.

Nu er den le­je­aft ale byt­tet ud med en per­ma­nent kon­trakt med Sønderjyske, eft er Dal­gaard fi k re­vet sin He­e­ren­ve­en- kon­trakt over. Og i sin de­but for søn­derjy­der­ne spar­ke­de han så beg­ge mål ind i 2- 0- sej­ren. Må­ske fungerer han ba­re bed­re, når han er stjer­nen.

Kan du bed­re li­de at væ­re kon­ge i den lil­le by end prin­sen i den store?

» Det ved jeg sgu ik­ke. Det er da selv­føl­ge­lig ra­rest at væ­re kon­gen. Det er der in­gen tvivl om. Jeg kan og­så godt hu­ske, da jeg skift ede til He­e­ren­ve­en, at jeg nu vil­le gå fra at ha­ve stor sta­tus i Vi­borg til at væ­re fuld­stæn­dig ukendt for al­le der­ne­de. Men man skal jo he­le ti­den kæm­pe for sit navn og renom­mé, « si­ger Tho­mas Dal­gaard.

Helt så hårdt skal den blon­de bom­ber ik­ke kæm­pe for sit renom­mé på Su­per­liga­ba­ner­ne. Her ken­der de ham. Men i He­e­ren­ve­en var det an­der­le­des. En hård tid, er­ken­der han.

» I He­e­ren­ve­en kom jeg nok til at træ­ne lidt for me­get, in­den jeg fi k lov til at spil­le. Der dyg­ti­ge. De var og­så på et ni­veau hø­je­re, end de er her. Der kom­mer man hur­tigt til at se dår­li­ge­re ud i så­dan en klub. Det var nok det, der ske­te der­ne­de. Jeg kom til at sid­de for lang tid på bæn­ken, hvor jeg skul­le spil­le re­ser­ve­kam­pe, som jeg ik­ke rig­tig gad at spil­le. Det blev ba­re no­get lort, men nu fø­ler jeg, at der er til­lid fra træ­ne­ren. Det har jeg brug for. «

Syn­tes du ik­ke, du var god nok i He­e­ren­ve­en?

» Nej, det kom­mer man må­ske til at tæn­ke. Jeg kom der­ned med enorm selv­til­lid, li­ge­som jeg har nu. Men li­ge­så stille kan man godt få su­get den ud af sig, når man ik­ke kom­mer til at spil­le. Det var det, der ske­te. Man træ­ne­de, men kom al­drig ind. Så blev det ba­re no­get lort, « si­ger

Oli­ver Thy­cho­sen ( 4) ind for Mat­hi­as He­bo Ras­mus-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.