Magnus­sen og do­mi­no­brik­ker­ne

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA

DET BLI­VER IK­KE of­fi ci­elt fo­re­lø­big, men Ki­mi Räik­kö­nen er sand­syn­lig­vis hi­sto­rie hos Fer­ra­ri eft er den­ne sæ­son. Tea­met har en op­tion på fi nnen, der ud­lø­ber 1. juli, og alt ty­der på, den ik­ke bli­ver ind­løst. Räik­kö­nen har sim­pelt­hen skuff et for me­get i for­hold til si­ne team­kam­me­ra­ter, Fer­nan­do Alonso ( 2014) og Se­ba­sti­an Vet­tel ( 2015), til at få en ny chan­ce hos den stej­len­de hin­gst.

Ki­mi Räik­kö­nens pen­sio­ne­ring vil star­te den do­mi­no­eff ekt, der for­hå­bent­lig kan skaff e Kevin Magnus­sen tilbage i For­mel 1. Jeg hø­rer fra Ita­li­en, at Valt­te­ri Bot­tas, der i år kø­rer for Wil­li­ams, er li­net op til at afl øse lands­man­den Räik­kö­nen. Til gen­gæld hø­rer jeg over­ho­ve­det ik­ke Kevin Magnus­sens navn nævnt i for­bin­del­se med Fer­ra­ri, og det bå­de un­drer og skuff er mig. Det er jo en mand til frem­ti­den, Fer­ra­ri sø­ger – en ung fyr, der kan ta­ge over, når Se­ba­sti­an Vet­tel ( 28 år) stop­per.

I dét bil­le­de pas­ser Magnus­sen ( 22 år) bed­re end Bot­tas ( 25 år). Og dan­ske­ren har li­ge­som Bot­tas en an­den­plads som bed­ste For­mel 1- re­sul­tat. En­de­lig er Bot­tas eft er snart tre For­mel 1- sæ­so­ner ’ fær­di­g­ud­vik­let’ – han bli­ver næp­pe me­get bed­re. Magnus­sen har eft er sin en­li­ge For­mel 1- sæ­son i 2014 sta­dig po­ten­ti­a­let til at ud­vik­le sig yder­li­ge­re. Men det er åben­bart ik­ke lyk­ke­des at brin­ge Magnus­sen på ba­nen som Raik­ko­ne­n­afl øser. DET ER FOR dår­ligt af de folk, der har an­sva­ret for hans kar­ri­e­re, og der­for må dan­ske­ren nu ven­te på, at yder­li­ge­re en ræk­ke brik­ker fal­der på plads, in­den han får en ny For­mel 1- chan­ce.

Når Bot­tas går til Fer­ra­ri, skal Wil­li­ams ha­ve en ny kø­rer. Da nyhe­den om det – må­ske – le­di­ge Wil­li­ams- sæ­de bre­a­ke­de i går, kom der hur­tigt en lil­le hånd­fuld nav­ne på ba­nen som afl øse­re for Bot­tas. Le Mans- vin­de­ren Ni­co Hül­ken­berg kør­te for tea­met i 2010, og er en af de mest op­lag­te kan­di­da­ter. Fe­lipe Nasr var ind­til i år test­kø­rer for Wil­li­ams, og kan eft er en fl ot 2015- sæ­son hos Sau­ber drøm­me om en fast plads i Wil­li­ams ´ 2016- li­neup.

NASRS KAN­DI­DA­TUR FOR­STÆR- KES af en med­gift fra hans man­ge­åri­ge sponsor Ban­co do Bra­sil, for Wil­li­ams kom ud af 2014 med et un­der­skud på 350 mil­li­o­ner kro­ner. En­de­lig næv­nes Jen­son But­ton i fl ere me­di­er som en po­ten­ti­el Wil­li­ams- kø­rer i næ­ste sæ­son. Den er­far­ne eng­læn­der be­gynd­te sin For­mel 1- kar­ri­e­re for Wil­li­ams tilbage i 2000 og kun­ne pas­sen­de slut­te sin kar­ri­e­re sam­me sted.

Kevin Magnus­sen? Jeg har ik­ke hørt ham nævnt i for­bin­del­se med Wil­li­ams i må­neds­vis. Det er ufor­stå­e­ligt, men jeg er ban­ge for, at der bag kulis­ser­ne spil­les me­get højt spil med hans For­mel 1- frem­tid i dis­se uger. KEVIN MAGNUS­SEN BUR­DE brin­ges på ba­nen som første­valg hos Fer­ra­ri el­ler mini­mum Wil­li­ams – en kø­rer af hans ka­li­ber skal ik­ke ven­te på, at der even­tu­elt op­står en le­dig plads hos For­ce In­dia/ Sau­ber/ McLaren, hvis Hül­ken- berg/ Nasr/ But­ton går til Wil­li­ams.

Jo fl ere do­mi­no­brik­ker, der skal væl­te, in­den Kevin Magnus­sen får chan­cen, jo stør­re er ri­si­ko­en for, at han om et par må­ne­der står tilbage med ab­so­lut in­gen­ting.

Kevin Magnus­sen bli­ver slet ik­ke sat i for­bin­del­se med le­di­ge job hos de før­ren­de For­mel 1- hold. Og det be­kym­rer BTs For­mel 1- kor­re­spon­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.