Dansk ned­t­ur

De to ene­ste dan­ske del­ta­ge­re ved Ma­jor- tur­ne­rin­gen Bri­tish Open fik kun to run­der på St. An­drews

BT - - SPORTEN - Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

LØR­DAG 18. JULI 2015

FAR­VEL OG TAK

An­den­da­gen af Bri­tish Open bød i går på en kæm­pe dansk ned­t­ur. Tur­ne­ring- ens to ene­ste dan­ske del­ta­ge­re, Tho­mas Bjørn og Sø­ren Kjeldsen, skuf­fe­de og er al­le­re­de ef­ter to run­der ude af den tra­di­tions­ri­ge ma­jor- tur­ne­ring.

Tho­mas Bjørn hav­de el­lers vist loven­de tak­ter på før­ste run­de, som han gik i to slag un­der ba­nens par. Men på gårs­da­gens run­de gik alt galt. Al­le­re­de på an­det hul måt­te han no­te­re en trip­le- bo­gey, og på tred­je og fjer­de blev det til yder­li­ge­re to bo­geys. Den dan­ske ve­te­ran vi­ste lidt liv­s­tegn her­ef­ter med to bir­di­es, men det var ba­re ik­ke Tho­mas Bjørns dag.

Syv over par

På 9., 10. 11. og 15. hul blev det til fi­re bo­geys me­re – og Bjørn gik der­med sam­let run­den i syv slag over par. Der­med var han langt fra at kla­re cut­tet.

Sø­ren Kjeldsen var lidt tæt­te­re på at spil­le sig til fi­na­le- run­der­ne i dag og i mor­gen. Ef­ter før­ste run­de var han tre slag over par, og da cut­tet ven­te­des at læg­ge sig ved par, var det nød­ven­digt med ag­gres­sivt spil. Med fi­re bir­di­es på de 18 hul­ler lyk­ke­des det til dels og­så, men fem bo­geys trak desvær­re i den an­den ret­ning.

An­den run­de gav sam­ti­dig og­så pro­ble­mer for fle­re tid­li­ge­re vin­de­re af Bri­tish Open. Hvert fem­te år bli­ver tur­ne­rin­gen spil­let på St. An­drews - og tre af de fi­re sid­ste vin­de­re på den ba­ne - Ni­ck Fal­do i 1990, Jo­hn Da­ly i 1995, Ti­ger Woods 2005 - be­væ­ge­de sig he­le da­gen i går på kan­ten af fi­a­sko.

Ny Woods- ned­t­ur

Vær­st så det ud for gol­fleg­en­den Ni­ck Fal­do, der ik­ke kun­ne ret­te op på den dår­li­ge før­ste run­de, hvor han brug­te 11 slag fle­re end ba­nens par. På an­den run­de gik han godt nok i et slag un­der, men han var sta­dig langt fra at kla­re cut­tet. Lidt bed­re så det ud for Jo­hn Da­ly, der med en run­de i to slag over par ’ kun’ mis­se­de cut­tet med et en­kelt slag.

Ti­ger Woods var ved re­dak­tio­nens op­hør kun på 11. hul, men her var han fem slag fra at kom­me med i fi­na­ler­un­der­ne.

Vin­de­ren fra 2010, Lou­is Oost­hu­izen fra Sydafrika, var den ene­ste af de tid­li­ge­re sej­rs­her­rer på ba­nen, der lå godt til. Ef­ter 10 hul­ler på an­den run­de lå han på en flot sjet­te­plads

Ved re­dak­tio­nens slut­ning var de før­en­de spil­le­re i Bri­tish Open ik­ke be­gyndt på de­res run­de end­nu, da gårs­da­gens spil blev for­sin­ket af kraf­tigt regn­vejr .

Tho­mas Bjørn og Sø­ren Kjeldsen er ude af Bri­tish Open.

Fo­to Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.