Mål dit liv

BT - - INDHOLD -

De fle­ste men­ne­sker har ri­me­ligt styr på de­res egen højde og vægt. At man så nog­le gan­ge hol­der de ek­sak­te tal for sig selv er en an­den hi­sto­rie. Men ik­ke nok med, at man skal ha­ve styr på højde og vægt, så skal man – iføl­ge Chris Ma­cDo­nald – og­så må­le hjer­te­ryt­me, puls, kon­di­tion, styr­ke, søvn og an­det, der kan af­slø­re stress el­ler syg­dom. Hans man­tra er, at hvis du sæt­ter pris på det, så skal det må­les. Og fak­tisk, me­ner han, at du kan for­bed­re din sund­hed mar­kant, ved at må­le din krop. Læs med i den­ne uges ma­ga­sin og se, hvil­ke ap­ps han per­son­ligt bru­ger til at må­le fy­sik­ken. San­ge­r­in­den Birthe Kjær be­hø­ver ik­ke en app for at må­le, om hun er stres­set. Hun for­tæl­ler i ugens in­ter­view, at hun næ­sten kan mær­ke en hånd, der knu­ger om hjer­tet, når hun ar­bej­der i et for højt tem­po og skal be­gyn­de at si­ge nej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.