Uv- in­deks

BT - - KORT NYT -

Det er som­mer, det er sol, og der kan væ­re da­ge, hvor det er en god idé at be­skyt­te sig mod so­len. Men hvor­når er det nød­ven­digt? Det gi­ver ap­pen Uv- in­deks dig sva­ret på. Ap­pen er la­vet i et sam­ar­bej­de mel­lem Kræf­tens Bekæm­pel­se, TrygFon­den, Sund­heds­sty­rel­sen, DMI og Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et, og den gi­ver dig li­ge præ­cis dét, den lover: Da­gens uvin­deks, så du kan be­skyt­te dig mod so­lens ska­de­li­ge uv- strå­ler. Ap­pen gi­ver dig en prog­no­se for de kom­men­de da­ge ud fra, hvor du be­fin­der dig i lan­det. Let for­stå­e­li­ge iko­ner for­tæl­ler dig og­så, hvor høj so­lens in­ten­si­tet er, og gi­ver dig go­de sol­råd. Uv- in­deks er en nær­mest uund­vær­lig som­mer- app til dig, der vil pas­se på din hud i so­len. Plat­form: iOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.