Birthe Kjær

BT - - INTERVIEW -

• Født 1. sep­tem­ber 1948 i Aar­hus. • Fik sin de­but som 12- årig med • » Sun shine Trio­en « , som hun op­t­rå­d­te med fem år frem. • Gen­nem­brud i 1968 med » Ar­ri­ve­derci Franz « , den før­ste sang no­gen­sin­de, der strøg di­rek­te ind på Dansk­top­pens før­ste­plads. • Har der­ef­ter le­ve­ret hit på hit, bl. a. » Som­mer og Sol « , » Ten­nes­see Waltz « , og » Den Knal­drø­de Gum­mi­båd « . • Har med­vir­ket i en ræk­ke revy­er ( bl. a. » Sans Souci « , » Revy­kø­bing « , » Cir­kus revy­en « i 1990), te­a­te­ro­p­sæt­nin­ger • ( » I Mor­gen Er Jeg På Vej « , » Ca­ba­ret « m. fl) og tv- pro­gram­mer ( » Med kjær­lig hil­sen « , » Vildt fo­rel­sket « ) . • Vandt det dan­ske me­lo­di grand prix i 1989 med » Vi Ma­ler By­en Rød « og blev num­mer tre ved det eu­ro­pæ­i­ske. • Ud­gav i 2010 selv­bi­o­gra­fi­en » Læn­ge Leve Li­vet « . • Har si­den 2012 tur­ne­ret på lan­dets festi­va­ler med sit » Fe­el Good Band « .

We­e­kend - 18.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.