Spis dig til glat­te lår UGENS TIP

BT - - KLUMME - SÅ­DAN MOD­VIR­KER DU AP­PELS­IN­HUD OG CELLULITES UND­GÅ

Ba­re ben og kor­te shorts er no­get, som de fle­ste kvin­der fra­væl­ger, hvis de har ap­pels­in­hud. Man­ge har gen­nem åre­ne spurgt mig, hvad de skal gø­re for at kom­me den bu­le­de hud til livs. Og jeg sva­rer, at det be­stemt er mu­ligt, men ik­ke al­tid let.

Først skal vi kig­ge på, hvor­for vi egent­lig får ap­pels­in­hud. Må­ske har du hørt, at det kan kom­me fra bak­te­ri­er uden på din hud?

Det er mu­ligt, men den vig­tig­ste år­sag knyt­ter sig til no­get helt an­det, nem­lig det du put­ter i din mund.

En af år­sa­ger­ne til ap­pels­in­hud er, at din krop kon­stant ar­bej­der for at ud­ren­se din krop og sør­ger for at bort­le­de ska­de­li­ge stoffer fra din mad, drik­ke, to­bak, me­di­cin, ren­gø­rings­mid­ler m. m. fra di­ne or­ga­ner.

Det sker bl. a. gen­nem sved. urin, af­fø­ring og ån­de­dræt, men hvis det ik­ke kan la­de sig gø­re i høj nok grad, så depo­ne­rer krop­pen gift­stof­fer­ne i dit fedt!

For der lig­ger de godt gemt, da der ik­ke er sær­ligt me­gen blod­gen­nem­strøm­ning i fedt­væ­vet, mod­sat f. eks. i di­ne mus­k­ler.

Bu­let hud

Man kan si­ge, at krop­pen bru­ger dit fedt som losseplads og depo­ne­rer de far­li­ge stoffer dér.

Og pga. den øge­de mæng­de væ­ske og af­falds­stof­fer­ne i fed­tet kom­mer din hud og fedt­la­get der­un­der til at se bu­let ud præ­cis som en ap­pels­in.

Du har sik­kert hørt om æb­le­form og pæ­re­form? Det be­ty­der, at man kan lag­re fedt for­skel­ligt. Hvis man ta­ger på i vægt, og fed­tet lag­rer sig om­kring lår, num­se og hof­te, er det en ufar­lig form for over­vægt.

Mindst ska­de

På lår, num­se og hof­ter fin­des der nem­lig in­gen vi­ta­le or­ga­ner. Mod­sat hvis man ta­ger på om­kring li­vet og i bu­gen, for­di der der fin­des or­ga­ner, hvis funk­tion er af­gø­ren­de for os, nem­lig lun­ger, hjer­te, le­ver, ny­rer m. m.

Den form for over­vægt kal­des for æb­le­form, og den er far­lig. Vi op­ho­ber i sær­lig grad af­falds­stof­fer­ne på lår, num­se, ma­ve og ar­me.

Og år­sa­gen til det er, at krop­pen for­sø­ger at pla­ce­re dis­se ’ gift­stof­fer’ på de ste­der, hvor de for­år­sa­ger mindst ska­de.

Man­ge bru­ger or­de­ne cellulites og ap­pels­in­hud i flæng. Men det er ik­ke helt det sam­me. Hvor ap­pels­in­hud ale­ne skyl­des krop­pens depo­ne­ring af af­falds­stof­fer i fedt­væ­vet, er cellulites en form for be­tæn­del­se, der kan op­stå, når krop­pen be­gyn­der at ren­se ud i di­ne af­falds­de­po­ter, for­di depo­ne­rin­gen er for stor.

Ryg­ning, som er me­get in­f­lam­ma­tions­frem­men­de, med­vir­ker blandt an­det til cellulites. • Mo­tio­ner ger­ne dag­ligt. Det be­hø­ver ik­ke at væ­re hård mo­tion. Ba­re no­get, der il­ter cel­ler­ne. Det vil hjæl­pe på udrens­nin­gen og mind­ske ap­pels­in­hud og cellulites. • Spis mas­ser af det sun­de fedt fra f. eks. oli­veno­lie, avo­ca­do, fed fisk, fi­ske­o­lie, mand­ler, nød­der, hør­frøo­lie og kæm­pe­nat­ly­so­lie. • Spis ger­ne en grov, fi­ber­rig og grøn kost. Spis mindst de 600 gram grønt og frugt dag­ligt og ger­ne me­get me­re. • Drik mindst 2- 2,5 ltr. rent vand dag­ligt • Tag ek­stra C- vi­ta­min, f. eks. 750 mg to gan­ge dag­ligt. Det er iføl­ge ra­di­o­dok­to­ren Car­sten VagnHan­sen rig­tig godt for bin­de­væ­vet. • Bin­de­vævs­mas­sa­ge gør nok ondt, men det er godt! Og du kan selv massere dig med en god hudcre­me og med en mas­sa­gerul­le. Tør­børst­ning af hu­den er og­så en rig­tig god idé, idet det sæt­ter gang i blodcir­ku­la­tio­nen. • Fedt­sy­rer, der gør fed­tet i krop­pen hårdt og øger be­tæn­del­sen i krop­pen og hu­den. De fin­des i plan­te­o­li­er som ma­j­so­lie, so­ja­o­lie, vin­d­ru­e­ker­ne­olie, solsik­ke­ker­ne­olie mm., som man la­ver mar­ga­ri­ne af. Kig og­så på din mar­ga­ri­ne og an­dre mad­va­rer, der in­de­hol­der ’ hær­det ve­ge­ta­bilsk fedt’, der stort set er det sam­me som mar­ga­ri­ne. Und­gå og­så mæl­ke­fedt und­ta­gen øko­lo­gisk smør, som og­så in­de­hol­der go­de fedt­sy­rer. • Suk­ker, slik og hvidt brød samt an­den raf­fi­ne­ret kost. Drop so­da­vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.