– fra ’ Jaws’ til ’ Ju­ras­sic Wor­ld’

BT - - INDBLIK -

’ Jaws’ fra 1975, der var en af New Hol­lywoods før­ste store main­streamsuc­ce­ser, to år se­ne­re fulgt af Ge­or­ge Lucas’ ’ Star Wars’, der for al­vor in­tro­du­ce­re­de be­gre­bet film­mer­chan­di­se.

» Der sker et skift med ’ Jaws’ og ’ Star Wars’. ’ Star Wars’ var den før­ste film, hvor mer­chan­di­sing’en tjen­te fle­re pen­ge ind end fil­men selv, « si­ger Hel­le Kan­nik Haa­strup, lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » De var mo­der­ne på den må­de, at ind­tje­ning på mer­chan­di­sing og den tvær­me­di­a­le pro­mo­tion blev væ­sent­lig for fil­mens sam­le­de bud­get, og

det er no­get af det, vi for­står ved en blo­ck­bu­ster i dag; en film, der er al­le veg­ne – på McDo­nalds, i to­get, i avi­ser, på pla­ka­ter rundt om­kring i by­en og på de so­ci­a­le me­di­er. Det store mar­keds­fø­rings­bud­get er ble­vet det nor­ma­le for film med blo­ck­buster­po­ten­ti­a­le. En blo­ck­bu­ster er der­for film, der helt kon­kret er me­get syn­li­ge i det kul­tu­rel­le land­skab og som har et stort bud­get, der kan få folk ind i bi­o­gra­fen. Man er ik­ke i tvivl, når en po­ten­ti­el blo­ck­bu­ster har pre­mi­e­re. «

Bi­bel­film og ka­ta­stro­fer

Op gen­nem 50er­ne var Blo­ck­busters ty­pisk stort an­lag­te epi­ske dra­ma­er, of­te med bi­bel­af­sæt, mens det i 70er­ne var katastrofefilm og sci­en­ce fi­ction, der for al­vor slog igen­nem, in­den actionhel­ten tog over i 80er­ne

og 90er­ne, hvor­ef­ter og­så han måt­te se sig slå­et af hel­te­ne over dem al­le: su­per­hel­te­ne. Og dem er der sta­dig mas­ser af plads til. Ale­ne i år har vi ’ The Aven­gers: Age of Ul­tron’, den nye dreng i klas­sen, ’ Ant- Man’, og ’ Fan­ta­stic Four 3’, actionhel­te­ne får en run­de til i ’ Ter­mi­na­tor: Ge­ni­sys’, ’ Mad Max: Fury Ro­ad’ og ’ Mis­sion Im­pos­sib­le 5’, mens mon­stre­ne bli­ver slup­pet løs i ’ Ju­ras­sic Wor­ld’.

Det helt store li­ge nu er så­kald­te ’ sequels’: op­føl­gen­de film, ’ prequels’: film, der for­tæl­ler for­hi­sto­ri­en til ek­si­ste­ren­de film, og ’ re­boots’: ny­for­tolk­nin­ger af gam­le klas­si­ke­re, som for ek­sem­pel ’ Mad Max Fury Ro­ad’.

» Det er egent­lig ret ba­nalt, « me­ner Hel­le Kan­nik Haa­strup.

» Vi kan godt li­de at se no­get, vi ken­der. Det ko­ster for­fær­de­lig man­ge pen­ge at la­ve en film, og der­for skal man væ­re no­gen­lun­de sik­ker på at få

We­e­kend - 18.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.