Så­dan gen­ken­der du en blo­ck­bu­ster

BT - - INDBLIK -

• Hø­je bud­get­ter. Ty­pisk over 200 mio dol­lars. Der­for og­så en hen­sigt om, at fil­me­ne vil bli­ve set af rig­tigt man­ge. • Mas­siv PR i for­bin­del­se med di­stri­bu­tion – man er ik­ke i tvivl om, hvor­når fil­men har pre­mi­e­re. • Pre­mi­e­ren lig­ger ty­pisk i lø­bet af som­me­ren el­ler i for­bin­del­se med årets høj­ti­der, f. eks. jul og på­ske. • Store ef­fek­ter ( eks­plo­sio­ner, mon­stre mv.) og et højt tem­po – bå­de for­tæl­lemæs­sigt og i klip­nin­gen. • Lan­ce­res i sel­skab med en lang ræk­ke an­dre pro­duk­ter; mer­chan­di­se, com­pu­ter­spil, so­und­tra­cks, tv- se­ri­er etc.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.