Mål dig selv –

På ame­ri­kansk si­ger vi ‘ if you trea­su­re it, mea­su­re it’, hvis du sæt­ter pris på no­get, så mål det. Det gæl­der selv­føl­ge­lig ik­ke alt, men når det hand­ler om din triv­sel, er det en god re­gel

BT - - KLUMME -

We­e­kend - 18.07.2015

Det med at må­le krop­pen har ind­til for få år si­den ude­luk­ken­de væ­ret en læ­ge­op­ga­ve. Vi har selv­føl­ge­lig kun­net føl­ge med i vo­res vægt, og vi har og­så selv kun­net ta­ge pul­sen med hån­den no­gen­lun­de nøj­ag­tigt, men det har de fær­re­ste gjort re­gel­mæs­sigt.

I dag har tek­no­lo­gi­en med ap­ps, fit­nessg­ad­gets og smart- ure gjort det mu­ligt for os at må­le me­get me­re. Brugt rig­tigt gi­ver det os en ene­stå­en­de chan­ce for at re­gu­le­re vo­res triv­sel og der­med tri­ves bed­re. Vi si­ger nem­lig ‘ if you can’t mea­su­re it, you can’t ma­na­ge it’, hvis du ik­ke kan må­le det, kan du ik­ke sty­re det. Og det er det, som er po­in­ten her: Når du kan må­le dig selv, kan du og­så i hø­je­re grad gø­re no­get for din triv­sel, for så ved du, hvor der er plads til for­bed­ring. Du kan i hvert fald ik­ke la­de, som om du er lyk­ke­ligt uvi­den­de læn­ge­re.

Grib hur­ti­ge­re ind

Med de nye tek­nik­ker har du få­et bed­re mu­lig­hed for at væ­re på for­kant med tin­ge­nes til­stand. Ved at må­le din puls, din søvn, dit blod­tryk og ger­ne og­så dit blod­suk­ker re­gel­mæs­sigt kan du op­da­ge, hvis no­get går den for­ker­te vej – og du kan gri­be hur­ti­ge­re ind ved at op­sø­ge din prak­ti­se­ren­de læ­ge for yder­li­ge­re ud­red­ning el­ler æn­dre din livs­stil. Du får sim­pelt­hen chan­cen for at fan­ge vis­se syg­dom­me tid­ligt.

Og nu si­ger du må­ske, at ’ ja ja, det er over­dre­vet, og jeg ved jo godt, om jeg har det godt el­ler skidt, for jeg ken­der min krop’. Og det gør du må­ske. Men så er du en af de få.

Jeg har som eli­tei­dræts­mand en rig­tig god for­nem­mel­se for min krop. Og al­li­ge­vel er det som re­gel en af mi­ne må­lin­ger af blod­tryk, søvn og puls, som får mig til at ud­bry­de: ’ You are over­gea­red, Ma­cDo­nald!’ Jeg kan af­læ­se det på de små æn­drin­ger i min krop, som elek­tro­nik­ken el­ler må­lin­gen of­te op­fan­ger, før jeg selv kan mær­ke det.

Selv tjek­ker jeg hver dag min puls, va­ri­a­tio­nen i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.