– og bliv sun­de­re

BT - - KLUMME -

for­di, du bli­ver en del af et on­li­ne- fæl­les­skab, hvor I ud­for­drer og op­mun­trer hin­an­den, el­ler det er gen­nem kon­kur­ren­cer el­ler in­spira­tion fra an­dre – el­ler ba­re en re­min­der om, at du sta­dig mang­ler at gå 1.250 skridt for at nå da­gens mål.

Fak­tisk me­ner jeg, at børn helt ned i fol­ke­sko­lens før­ste klas­ser bør ud­nyt­te de tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der. De skal læ­re at må­le og bru­ge de­res puls og de­res søvn, f. eks. Det vil gi­ve dem et fan­ta­stisk ud­gangs­punkt i for­hold til at læ­re de­res krop at ken­de.

Krop­pen er vildt fa­sci­ne­ren­de, og nu kan de selv se, hvad der sker i den, når de f. eks. lø­ber op ad en bak­ke. Hvor me­get hur­ti­ge­re slår mit hjer­te, når jeg spur­ter, end når jeg sid­der på en stol? Lø­ber jeg lang­som­me­re, når jeg har so­vet få ti­mer?

Der er og­så go­de ma­te­ma­ti­kop­ga­ver i den slags må­lin­ger. Frem­ti­dens børn og un­ge skal ik­ke tæl­le kal­o­ri­er og bli­ve over­na­tur­ligt sun­de, men de skal for­stå hvor­dan de­res krop fungerer og re­a­ge­rer. Der er stor for­skel.

Her får du nog­le af mi­ne per­son­li­ge fa­vo­rit­ter, når det gæl­der sund­heds- og fit­nes­sap­ps. Der er man­ge fle­re mu­lig­he­der end det, men vælg i hvert fald nog­le, som kan må­le din puls, din søvn og din dag­li­ge be­væ­gel­se og se, om det ik­ke gør en po­si­tiv for­skel ef­ter et styk­ke tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.