UGENS TEMA Mål din sund­hed

BT - - KLUMME -

den, mit søvn­møn­ster, mit blod­tryk og min vægt. Det gør mig i stand til ek­sem­pel­vis at træ­ne op­ti­malt - mi­ne må­lin­ger for­tæl­ler mig, om det er tid til en hvi­le­dag, el­ler om jeg kan skrue op. Man­ge får ik­ke det op­ti­ma­le ud­byt­te af de­res træ­ning, når de ik­ke må­ler, hvor­dan det går. Der­for er det en rig­tig god idé at ud­nyt­te den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling, og så gi­ver det en vig­tig vi­den om, hvor­dan ens krop re­a­ge­rer i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner.

Jeg kan se, at jeg sover min­dre i stres­se­de pe­ri­o­der, og mi­ne må­lin­ger øger min be­vidst­hed om­kring søvnun­der­skud­det og gi­ver mig der­med bed­re mu­lig­hed for at æn­dre på den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion.

Gi­ver mo­ti­va­tion

Sam­ti­dig gi­ver app- tek­no­lo­gi­en dig mu­lig­hed for at bli­ve mo­ti­ve­ret på nye må­der, hvad en­ten det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.