Stra­va

BT - - KLUMME -

Stra­va er frem­ra­gen­de, hvis man er kon­kur­ren­ce­men­ne­ske. Du kan kon­kur­re­re mod dig selv el­ler di­ne ven­ner. Hvis du f. eks. cyk­ler el­ler lø­ber en stræk­ning, som an­dre og­så har cyk­let el­ler lø­bet på, kan du se, om du gør det hur­ti­ge­re el­ler lang­som­me­re end dem. Stra­va fin­des i en gra­tis ud­ga­ve, som for­ment­lig vil væ­re nok til de fle­ste, men skal man bru­ge al­le funk­tio­ner, kræ­ver det et så­kaldt pre­mi­um- med­lem­skab til 49 kr. om må­ne­den.

Bå­de Sträva og En­do­mon­do har den for­del, at de op­byg­ger en for­nem­mel­se af for­plig­tel­se, når det hand­ler om at få be­væ­get sig, hvad en­ten man kon­kur­re­rer mod an­dre el­ler ba­re har sagt of­fent­ligt i on­li­ne- fæl­les­ska­bet, at man lø­ber tre gan­ge om ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.