En­do­mon­do

BT - - KLUMME -

Den dan­sk­ud­vik­le­de app ken­der du for­ment­lig, selv om den nu er solgt til en ame­ri­kansk virk­som­hed, for hvis du ik­ke har brugt den selv, har du ga­ran­te­ret set nog­le af di­ne ven­ner up­lo­a­de resultater fra den på Fa­ce­book. Der er man­ge ap­ps, som hol­der styr på, hvor me­get og hvor hur­tigt man lø­ber el­ler cyk­ler, men En­do­mon­do har væ­ret dyg­tig til at byg­ge et fæl­les­skab op om­kring ap­pen, hvor man bå­de kan kon­kur­re­re mod sig selv og an­dre og de­le si­ne resultater. Det gør det mo­ti­ve­ren­de at træ­ne. En­do­mon­do fin­des i en gra­tis ud­ga­ve, som kan rig­tig me­get, men de me­re raf­fi­ne­re­de ver­sio­ner kræ­ver køb, hvor bil­lig­ste ud­ga­ve er 16 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.