Mit Po­lar- ur

BT - - STYRK DIT LIV - Al­ter­na­tiv:

Der fin­des ef­ter­hån­den en del smart- ure med for­skel­li­ge funk­tio­ner på mar­ke­det, men det fin­ske puls- ur Po­lar er sta­dig min fa­vo­rit.

Po­lar har væ­ret på mar­ke­det i man­ge år og er uover­truf­fent, når det hand­ler om at må­le hjer­te­ryt­me og søvn, så jeg kan væ­re på top­pen fy­sisk og men­talt.

For mig er det vig­tigt, at mit ur ik­ke for­styr­rer mig he­le ti­den med emails, be­ske­der, op­ring­nin­ger og alt det an­det, som de nye smart- ure kan. Po­lar- uret kan sam­men med de ap­ps og det ud­styr, som hø­rer til, til gen­gæld hjæl­pe mig til at over­vå­ge min krop, så jeg får de bed­ste be­tin­gel­ser for min træ­ning.

Sam­ti­dig kan jeg må­le mi­ne træ­nings­re­sul­ta­ter op mod an­dre, jeg kan de­le mi­ne resultater og la­ve kon­kur­ren­cer med ven­ner, og det kan vir­ke mo­ti­ve­ren­de, hvis man li­ge mang­ler det sid­ste spark for at kom­me i gang.

Pul­su­re fra Gar­min kan stort set det sam­me, og i man­ge til­fæl­de er det mest et spørgs­mål om va­ne, hvad du fo­re­træk­ker. Fit­nes­sarm­bånd og clip- ons som Fit­bit og Jaw­bo­ne kan og­så må­le, hvor me­get du be­væ­ger dig, dit søvn­møn­ster og din hjer­te­ryt­me, men ik­ke så avan­ce­ret som de egent­li­ge pul­su­re. De nye smart- ure fra bl. a. Sams­ung og Ap­ple har til­sva­ren­de funk­tio­ner. Fit­nes­sap­pen Mo­tionX/ 24- 7 er ret om­fat­ten­de og kan og­så må­le søvn, snor­ken og søv­nap­nø for­u­den ak­ti­vi­tets­ni­veau, men fås kun til iPho­ne. Des­u­den kan nog­le fit­nes­sarm­bånd og pul­su­re fun­ge­re på sam­me må­de, hvis man helst vil væ­re fri for at ha­ve te­le­fo­nen med i seng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.