Ap­ples sund­heds­app og til­be­hør

BT - - STYRK DIT LIV - Al­ter­na­tiv:

Ap­ple har på de se­ne­ste ud­ga­ver til­fø­jet app’en ‘ Sund­hed’, som ik­ke så me­get er en app i sig selv, som en mu­lig­hed for, at du får en kom­plet over­sigt over al­le de sund­heds- og fit­nes­sda­ta, som du ska­ber i lø­bet af en dag med di­ne an­dre ap­ps, f. eks. En­do­mon­do, Cycle­me­ter el­ler Stra­va.

Selv bru­ger jeg den blandt an­det sam­men med en trå­d­løs blod­tryks­må­ler fra iHe­alth. Den er li­ge så nøj­ag­tig som læ­gens, men jeg er ty­pen, som får for­hø­jet blod­tryk af at få må­lt blod­tryk hos læ­gen, så mi­ne resultater bli­ver me­re præ­ci­se, når jeg selv ta­ger dem dag­ligt. På den må­de kan jeg og­så føl­ge med i, hvor­dan min krop har det.

Wit­hin­gs har og­så en sund­heds­app – He­alth Ma­te – som man kan kø­be blod­tryks­må­ler til. Den vir­ker med bå­de iPho­ne og An­droid. Der fin­des fle­re, men man­ge er ik­ke ble­vet må­lt og va­li­de­ret i for­hold til pro­fes­sio­nel­le blod­tryks­må­le­re. Det er iHe­alth og Wit­hin­gs, som og­så er god­kendt af de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der, FDA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.