Ap­pen Sle­ep Cyc­le

BT - - STYRK DIT LIV - Al­ter­na­tiv:

Sle­ep Cyc­le er en app til din smartp­ho­ne. Den vir­ker så­dan, at du ta­ger mo­bi­len med i sen­gen og læg­ger den tæt ved ho­ved­pu­den – jeg sæt­ter al­tid min te­le­fon på fly­til­stand først, for jeg vil ik­ke for­styr­res om nat­ten – og så re­gi­stre­rer den ved hjælp af be­væ­gel­ser­ne i sen­gen, hvor­dan du sover.

Sle­ep Cyc­le kan væk­ke dig, når den vur­de­rer, at du vil væ­re mest ud­hvilet, alt­så i den let­te­ste søvn­fa­se, in­den for et tids­in­ter­val, som du har sat, f. eks. mel­lem 7 og 7.30. Sam­ti­dig op­sam­ler den da­ta om din søvn, så du kan sam­men­lig­ne nat for nat, hvor­dan du sover, og om dit søvn­møn­ster æn­drer sig.

Man kan nok dis­ku­te­re, hvor præ­cis den er i for­hold til at må­le de for­skel­li­ge sta­di­er af søv­nen, men man får en god for­nem­mel­se af, om man får so­vet nok, og om der er et møn­ster i, at man nog­le gan­ge sover dår­li­ge­re end an­dre.

Der er fle­re ap­ps, som fungerer på sam­me må­de, f. eks. den og­så me­get po­pu­læ­re Sle­ep­bot og Sle­ep Ti­me. Bå­de de og Sle­ep Cyc­le fås til bå­de An­droid og iPho­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.