I et spind af løg­ne

Git­te Løk­ke­gaard har trans­for­me­ret ’ Fifty Sha­des of Grey’ til en ung­doms­ag­tig ja­lou­si­hi­sto­rie

BT - - BOG- FIX - Af Me­re­te Re­in­hold

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

DKort før hen­des sø­de kæ­re­ste ta­ger på ud­land­se­ven­tyr med en kam­me­rat og der­med er be­ha­ge­ligt langt fra det he­le, får hun et fri­tidsjob på fa­rens ar­bejds­plads. Hun ind­le­der ef­ter en kejtet op­start et hef­tigt for­hold med sin chef, den no­get æl­dre, me­get til­træk­ken­de, men og­så me­get til­luk­ke­de Tho­mas. Til at be­gyn­de med er for­hol­det let og le­gen­de, de er vil­de med hin­an­den, li­vet er skønt, og de har mas­ser af sex, be­skre­vet i de­tal­je­ri­ge og i ung­dom­bogs- hen­se­en­de frem­me­li­ge sce­ner.

Men ef­ter en tid krav­ler aben ud af ska­bet, Tho­mas’ for­tid ind­hen- ter ham og dem, og hans ja­lou­si slår ud i lys lue. Mi­stil­li­den vok­ser, det smuk­ke bli­ver grimt, og Ni­na bli­ver fan­get i et spind af løg­ne for at dæk­ke over no­get, hun al­li­ge­vel ik­ke har gjort. Den fri­gjor­te, flir­ten­de tøs bli­ver me­re og me­re for­knyt, hun ta­ber sig og er til sidst ved at ta­be sig selv.

Løk­ke­gaard er god til at skri­ve om det for­bud­te, og hun er god til at be­skri­ve dag­lig­da­gens trum­me­rum og små, til­sy­ne­la­den­de in­tet­si­gen­de, men al­li­ge­vel si­gen­de sam­ta­ler mel­lem folk. Og hvis den­ne bog når ud over ram­pen fra bog­b­jer­get, skal den nok nå si­ne læ­se­re. Den har nog­le af de sam­me træk som ’ Fifty Sha­des’- bø­ger­ne, hvor det seksu­el­le og un­der­ka­stel­sen lig­ger som en pir­ren­de em over hand­lin­gen. ’ Suk­ker’ har dog en bed­re morale, ef­ter­som dens uli­ge kon­stel­la­tion pro­ble­ma­ti­se­res, og den har en me­re nu­an­ce­ret be­grebs­ver­den.

Det æn­drer dog ik­ke ved, at man som læ­ser mang­ler no­get kant i hand­lin­gen og sproget og no­get kon­tur i per­son­be­skri­vel­ser­ne. Nok er det en ro­man for så­kaldt ’ yo­ung adults’, men og­så un­ge voks­ne har krav på – be­hov for? – in­tel­lek­tu­el­le vi­ta­mi­ner. ’ Suk­ker’

Git­te Løk­ke­gaard 288 200 kr.

Politikens For­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.