’ Min mu­siks­mag pas­ser til en 100- årig’

Jo­hn­ny Rei­mar har fuld fart på som­me­ren

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg

Fo­to Jo­han Ga­de­gaard ud­kom­mer til ok­to­ber. Ar­bejds­tit­len er ’ Stjer­ne­mø­de’. «

Hvad lyt­ter du til for ti­den?

» Jeg har min egen hit­lis­te, som jeg har hen­tet på iTu­nes. Jeg er jo en æl­dre her­re, så jeg lyt­ter til folk som Do­ris Day, Frank Si­na­tra og De­an Martin. De var fan­ta­sti­ske. «

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

» Min smag pas­ser bed­re til en 100- årig, ha- ha. No­get af det, jeg lyt­ter til, går helt tilbage til 1920er­ne. Jeg lyt­ter til nog­le af de kunst­ne­re, der spil­le­de i ra­dio­en i mit barn­doms­hjem - hjem­me hos mi­ne for­æl­dre. Og jeg in­drøm­mer blankt: jeg er dybt nostal­gisk. «

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

» Vi kom­mer me­get sjæl­dent i bi­o­gra­fen. Men det se­ne­ste, vi så i hjem­me­bi­o­gra­fen, var se­ri­en ’ Oran­ge is the New Bla­ck’ på Net­flix. Den var god. Men jeg har set det, der er bed­re. «

Hvad er din fa­vo­rit­film?

» Det er uden tvivl ’ On­ce Upon a Ti­me in Ame­ri­ca’ med bl. a. Ro­bert De Niro. Jeg el­sker og­så mu­sik­ken fra den film. Jeg har al­tid væ­ret me­get fa­sci­ne­ret af den ame­ri­kan­ske ind­van­dring. Tænk at så man­ge og så for­skel­li­ge fol­keslag kun­ne flyt­te ind og leve sam­men i har­moni. Det kun­ne re­sten af ver­den ta­ge ved læ­re af. «

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til?

» Det var Ma­ria Mon­tell i Spa­ni­en sid­ste år. Hun er en vir­ke­lig dyg­tig og sød pi­ge. Så det var godt. «

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

» Det var ’ Cliff and The Sha­dows’ i 1962 i Mercur. Det var helt fan­ta­stisk. Og ef­ter koncerten gik vi i mit eget band ’ The Cliff­ters’ ud og køb­te nyt tøj, ek­ko­ma­ski­ner og nye gu­i­ta­rer. Og vi blev en tro ko­pi af The Sha­dows. «

Hvad ser du al­tid i tv?

» Jeg er spe­ci­elt vild med Lar­ry David- se­ri­en ’ Curb Your En­tu­si­asm’. Det er li­ge min form for hu­mor. På et tids­punkt var jeg så vild med se­ri­en, at jeg blev nødt til at se et af­snit før sen­ge­tid. El­lers kun­ne jeg ik­ke sove. «

Hvad ser du al­drig i tv?

» Jeg ser al­drig spe­ku­la­tions- tv, re­a­li­ty- tv som ’ De un­ge mødre’ og ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Man kan næ­sten se de che­fer, der har sid­det og udtænkt det he­le. Un­der­ligt nok kan jeg godt li­de ’ Fa­mi­li­en på Bryg­gen’. De vir­ker ægte. «

We­e­kend - 18.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.