BO­LIG­BOM­BE RAM­MER HVER FJER­DE HU­SE­JER

Ma­ria og Mi­cha­els drøm­me­hus krym­pe­de med 23 kvm

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

HUS­KØB

Drøm­men om at ska­be sig et hjem i Aal­borg- for­sta­den Skal­borg er endt som et ma­re­ridt for Ma­ria og Mi­cha­el Ni­el­sen. Da det un­ge par i for­å­ret 2013 skrev un­der på købs­af­ta­len, tro­e­de de, at hu­set var 113 kva­drat­me­ter stort, så­dan som bå­de salgs­op­stil­lin­gen og BBR vi­ste.

Men da de vil­le byg­ge til og der­for må­l­te hu­set op, fandt de ud af, at det kun var på 90 kva­drat­me­ter.

» Vi tænk­te, at vi må­l­te for­kert, men den var god nok. Min før­ste re­ak­tion var at gå lidt i pa­nik, for jeg var be­kym­ret for det øko­no­mi­ske i det. Vi vil­le jo al­drig ha­ve gi­vet den pris for hu­set, hvis vi hav­de vidst, at det kun var 90 kva­drat­me­ter, « si­ger Ma­ria Ni­el­sen.

Da par­ret un­der­søg­te sa­gen, fandt de ud af, at Aal­borg Kom­mu­ne hav­de re­gi­stre­ret hu­set som væ­ren­de 90 kva­drat­me­ter i 1962, da det blev byg­get. 15 år se­ne­re op­ly­ste den da­væ­ren­de ejer til BBR, at hu­set var 113 kva­drat­me­ter.

Øko­no­misk kom­pen­sa­tion

Ma­ria og Mi­cha­el Ni­el­sen for­søg­te at hol­de ho­ve­d­et koldt. De fandt frem til nog­le dom­me fra Hø­jeste­ret, som vi­ste, at der var gi­vet er­stat­ning til an­dre i sam­me si­tu­a­tion. Der­for var de sik­re på, at de vil­le bli­ve kom­pen­se­ret øko­no­misk for de mang­len­de 23 kva­drat­me­ter.

» Vi var sik­re på, at det nok skul­le ord­ne sig. Det er jo helt lo­gisk, når man be­ta­ler for en va­re, man ik­ke får, så skal man ha­ve nog­le pen­ge tilbage, « si­ger Mi­cha­el Ni­el­sen.

For at par­ret kan få er­stat­ning, skal det væ­re godt­gjort, at de har lidt et tab. Der­for ud­pe­ge­de ret­ten en syn- og skøns­mand, der skul­le vur­de­re hu­set.

Gen­nem­gri­ben­de renove­ring

Hu­set er ble­vet gen­nem­gri­ben­de renove­ret og mo­der­ni­se­ret, si­den par­ret over­tog det. Ind­ven­digt er der blandt an­det lagt nye gul­ve på væ­rel­ser­ne, væg­ge har få­et nyt filt og er ble­vet ma­let, vin­du­er­ne er skif­tet, og der er la­vet nyt ba­de­væ­rel­se. Ud­ven­digt er der ble­vet la­vet ny ind­kør­sel og op­ført en ny car­port. Da skøns­man­den skul­le vur­de­re hu­set, skul­le han fo­re­stil­le sig, hvor­dan hu­set så ud på køb­s­tids­punk­tet og sam­ti­dig ta­ge højde for, at hu­set kun er 90 kva­drat­me­ter.

» Vi hav­de slet ik­ke ondt i ma­ven over det, for vi var helt sik­re på, at han selv­føl­ge­lig vil­le vur­de­re, at hu­set er min­dre værd end det, vi be­tal­te for det, « si­ger Ma­ria Ni­el­sen.

Den 9. ju­ni modt­og par­ret skøns­man­dens vur­de­ring. Han var kom­met frem til, at hu­set var 1.150.000 kro­ner værd. Nøj­ag­tig sam­me pris som par­ret be­tal­te for hu­set i 2013.

» Vi er må­l­lø­se, for vi kan slet ik­ke for­stå hans vur­de­ring. Det er fuld­stæn­dig ulo­gisk, at han me­ner, at et hus på 90 kva­drat­me­ter er det sam­me værd som et hus på 113 kva­drat­me­ter, « si­ger Mi­cha­el Ni­el­sen.

Mær­ke­lig vur­de­ring

Vur­de­rin­gen af hu­set gør det svært for Ma­ria og Mi­cha­el Ni­el­sen at få er­stat­ning for de mi­ste­de kva­drat­me­ter. Hvis par­ret ind­le­der en rets­sag mod den tid­li­ge­re ejer for at få er­stat­ning, vil ret­ten læg­ge vægt på net­op skøns­man­dens vur­de­ring. Og da skøns­man­den ik­ke me­ner, at hu­set har tabt vær­di på trods af de mang­len­de 23 kva­drat­me­ter, vil par­ret ik­ke kun­ne få er­stat­ning.

» Vi fø­ler os snydt, og vi er rig­tig ke­de af det, for det er slet ik­ke det, vi hav­de reg­net med, da vi køb­te hu­set. Vi hav­de man­ge drøm­me om at byg­ge ud, så vi kun­ne ska­be et godt hjem for vo­res fa­mi­lie. Det kan vi ik­ke gø­re nu, for selv­om vi har renove­ret en stor del af hu­set, er det ik­ke ste­get i vær­di, for­di det nu kun er 90 kva­drat­me­ter. Fri­vær­di­en er væk, « si­ger Ma­ria Ni­el­sen.

Har hy­ret en ad­vo­kat

Par­ret har hy­ret en ny ad­vo­kat, som de hå­ber kan hjæl­pe dem vi­de­re i kam­pen for at få er­stat­ning. De har kend­skab til fle­re an­dre sa­ger, hvor der er ble­vet gi­vet er­stat­ning til hus­kø­be­re, som er ble­vet snydt for kva­drat­me­ter ved en bo­lig­han­del. Ma­ria og Mi­cha­el Ni­el­sen hå­ber, at det og­så bli­ver til­fæl­det i de­res sag.

» Vo­res stør­ste håb er, at der er no­gen, der ta­ger det her se­ri­øst. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at man som sælger kan slip­pe af sted med at sæl­ge et hus, der er 23 kva­drat­me­ter min­dre end det, man har få­et be­ta­ling for, « si­ger Ma­ria Ni­el­sen.

LØR­DAG 18. JULI 2015

Vi vil­le al­drig ha­ve gi­vet den pris for hu­set, hvis vi hav­de vidst, at det kun var 90 kva­drat­me­ter

Ma­ria Ni­el­sen Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at man som sælger kan slip­pe af sted med at sæl­ge et hus, der er 23 kva­drat­me­ter min­dre end det, man har få­et be­ta­ling for

Ma­ria Ni­el­sen

Ma­ria og Mi­cha­el Ni­el­sen køb­te et hus i den tro, at det var 113 kva­drat­me­ter, men i vir­ke­lig­he­den var det kun 90 kva­drat­me­ter. Her er par­ret med dat­te­ren An­drea for­an hu­set. Fo­to: Mi­cha­el Bo Ras­mus­sen / Bag­hu­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.