Van­røg­te­de he­ste på mar­ked

An­kla­ge: Em­beds­dyr­læ­ge så igen­nem fi ngre med van­røg­te­de og sy­ge he­ste i Vor­bas­se

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Je­a­net­te Mik­kel­sen fi k et chok, da hun så fl ere rad­ma­gre og van­røg­te­de he­ste på Vor­bas­se Mar­ked i går.

En­kel­te var end­da apa­ti­ske og hav­de sår og øjen­be­tæn­del­se.

» Den ene af dem sad gri­men helt in­de i ho­ve­d­et på. Vi prø­ve­de at fl yt­te på den, men der var store sår in­de­nun­der. Den lå ned og var helt apa­tisk. Vi stod og ras­le­de med en po­se, og et­hvert dyr re­a­ge­rer på den slags. Der var in­gen re­ak­tion. Vi prø­ve­de og­så at læg­ge no­get vand på hån­den un­der dens mu­le. Hel­ler in­gen re­ak­tion, « si­ger Je­a­net­te Mik­kel­sen til bt. dk og fort­sæt­ter:

» Den hav­de øjen­be­tæn­del­se over det he­le, og dens hof­ter stak ud. Jeg for­står ik­ke, at man kan ta­ge til mar­ked med en så van­røg­tet he­st. «

Je­a­net­te Mik­kel­sens dat­ter, Ca­mil­la Stormont, har et he­ste­cen­ter, og hun hjæl­per til med at pas­se de 12 he­ste i stal­den. Der­for kun­ne Je­a­net­te Mik­kel­sen med det sam­me se, at der var no­get galt med man­ge af he­ste­ne på Vor­bas­se Mar­ked.

Hun tog billeder af he­ste­ne og lag­de dem på Fa­ce­book. Em­beds­dyr­læ­gen, som har det over­ord­ne­de an­svar for

dy­re­vel­fær­den på Vor­bas­se Mar­ked, er ble­vet po­li­ti­an­meldt for for­søm­me­lig­hed. BT har væ­ret i kon­takt med em­beds­dyr­læ­gen, men hun øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig.

Og­så Dy­re­nes Be­skyt­tel­se er kom­met i stiv mod­vind, for­di de­res dyr­læ­ge på mar­ke­det ik­ke skred ind, og især for­di dy­re­vel­færds­or­ga­ni­sa­tio­nen eft er­føl­gen­de for­sva­re­de em­beds­dyr­læ­gen på Fa­ce­book.

Så ik­ke al­le he­ste­ne

BT har væ­ret i kon­takt med dyr­læ­ge In­ger Lund Over­gaard, som be­søg­te Vor­bas­se Mar­ked på veg­ne af Dy­re­nes Be­skyt­tel­se fre­dag. Hun be­kræft er, at in­gen af he­ste­ne eft er hen­des pro­fes­sio­nel­le vur­de­ring var ueg­ne­de til mar­ke­det.

» Det er ik­ke de bed­ste og køn­ne­ste he­ste, der kom­mer på mar­ked. Man kan ha­ve si­ne eg­ne me­nin­ger om de­res til­stand, men som dyr­læ­ge må jeg vur­de­re sag­ligt, « si­ger hun.

Hun var dog ik­ke em­beds­dyr­læ­ge på mar­ke­det og har der­for ik­ke an­sva­ret.

» Jeg har som dyr­læ­ge al­tid et an­svar i hen­hold til dy­re­værns­lo­ven. Men der er man­ge he­ste på Vor­bas­se Mar­ked, så jeg har ik­ke set dem al­le sam­men, men som hel­hed bli­ver det bed­re og bed­re på mar­ke­der­ne, « si­ger In­ger Lund Over­gaard.

Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har i lø­bet af Vor­bas­se Mar­ked få­et fj er­net en me­get ma­ger he­st eft er at væ­re ble­vet kon­tak­tet på nød­num­me­ret 1812, for­tæl­ler In­ger Lund Over­gaard.

’’ Den ene af dem sad gri­men helt in­de i ho­ve­d­et på. Vi prø­ve­de at fl yt­te på den, men der var store sår in­de­nun­der.

Je­a­net­te Mik­kel­sen

Ma­gre he­ste og he­ste med sår på Vor­bas­se Mar­ked fik Je­a­net­te Mik­kel­sen til at re­a­ge­re. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.