’ Der­for har jeg an­meldt dyr­læ­gen’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk)

Je­a­net­te Mik­kel­sen har valgt at po­li­ti­an­mel­de em­beds­dyr­læ­gen fra Vor­bas­se Mar­ked, hvor hun i går så fl ere van­røg­te­de he­ste.

Hun tog fl ere billeder af rad­ma­gre he­ste, hvor man ty­de­ligt kan se ri­b­be­ne­ne, he­ste med sår el­ler øjen­be­tæn­del­se, og en he­st, der var så apa­tisk, at den end ik­ke re­a­ge­re­de, da hun holdt en hånd med vand hen for­an dens mu­le.

» Jeg for­står ik­ke, at dyr­læ­gen har luk­ket de he­ste ind, så der­for har jeg po­li­ti­an­meldt hen­de for for­søm­me­lig­hed, « for­tæl­ler Je­a­net­te Mik­kel­sen til bt. dk.

Vor­bas­se Mar­ked skri­ver klart og ty­de­ligt på de­res hjem­mesi­de, at em­beds­dyr­læ­gen er be­myn­di­get til at af­vi­se dyr, som eft er de­res op­fat­tel­se er ueg­net til mar­ke­det - her­un­der van­røg­te­de og sy­ge dyr.

Kræ­ver hand­ling

Je­a­net­te Mik­kel­sens dat­ter Ca­mil­la Stormont har et he­ste­cen­ter, og hun hjæl­per til med at pas­se de 12 he­ste i stal­den. Der­for kun­ne Je­a­net­te Mik­kel­sen med det sam­me se, at der var no­get galt med man­ge af he­ste­ne på Vor­bas­se Mar­ked. No­get hun ik­ke op­le­ve­de på det po­pu­læ­re mar­ked tid­li­ge­re.

» For blot to år si­den så jeg kun én he­st og to føl, som var van­røg­te­de på mar­ke­det. Men i år væl­te­de det med ske­let­ter, « si­ger Je­a­net­te Mik­kel­sen.

Hun lag­de bil­le­der­ne af he­ste­ne på Fa­ce­book, hvor­eft er de er ble­vet delt og kom­men­te­ret fl it­tigt. Man­ge er for­fær­de­de over he­ste­nes til­stand og kræ­ver hand­ling.

’’ For blot to år si­den så jeg kun en he­st og to føl, som var van­røg­te­de. Men i år væl­te­de det frem med ske­let­ter

Je­a­net­te Mik­kel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.