HVIL­KEN VI­DEO VIL­LE DU BY­DE UVEN­TE­DE GÆ­STER?

Kom­men­tar: I en uge, hvor en au­stralsk bliv- væk- fra- vo­res- land- vi­deo fi k op­mærk­som­hed, er det rart at no­te­re sig, at den dan­ske ud­læn­din­ge­de­bat og­så har an­dre nu­an­cer

BT - - DEBAT -

Den au­stral­ske ge­ne­ral Angus Camp­bell kig­ger di­rek­te ind i ka­me­ra­et. Med ro­lig og fast stem­me for­tæl­ler han, hvor­dan myn­dig­he­der­ne i hans land be­hand­ler bå­d­fl ygt­nin­ge. » Hvis du an­kom­mer i båd uden visa, vil Au­stra­li­en ik­ke bli­ve dit hjem, « si­ger ge­ne­ra­len. VI­DEO­EN BLEV I ugens løb om­drej­nings­punkt i den hjem­li­ge de­bat om Dan­marks hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge­strøm­men. For er vi­deo­en ri­me­lig op­lys­ning el­ler us­ma­ge­lig skræm­me­kampag­ne? Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen var ik­ke i tvivl om, den au­stral­ske vi­deo var et ek­sem­pel til eft er­føl­gel­se. For ek­sem­pel med en dansk po­li­ti­be­tjent i ho­ved­rol­len, fi lo­so­fe­re­de han.

Martin Hen­rik­sen måt­te dog kon­sta­te­re, at klapsal­ver­ne ude­blev. Nok sy­nes de fl este par­ti­er, at der er græn­ser for, hvor man­ge fl ygt­nin­ge Dan­mark bør ta­ge imod, men at ta­le di­rek­te til dem i en vi­deo var dog for skrap kost i som­mer­var­men. Det vil­le væ­re ’ udansk’, lød kri­tik­ken. Men de­bat­ten rul­le­de, og vi­deo­en, der er fra 2014, fi k sit dan­ske pu­bli­kum.

Hel­dig­vis bød ugen på an­dre bi­drag til de­bat­ten om fl ygt­nin­ge i Dan­mark. For ek­sem­pel for­tal­te den tid­li­ge­re DR- vært Ab­del Aziz Ma­h­moud om sin før­ste tid i Dan­mark. En lyk­ke­lig tid, må man for­stå. For 30 år si­den kom han her­til sam­men med si­ne for­æl­dre. Fa­mi­li­en var palæsti­nen­si­ske fl ygt­nin­ge fra Li­ba­non. » Jeg har ik­ke et ar på min sjæl fra den tid. Kun tak, « skrev Ab­del Aziz Ma­h­moud i Po­li­ti­ken.

Fa­mi­li­en faldt til, fi k ar­bej­de og ud­dan­nel­se og blev så­le­des en fi n, lil­le brik i det pus­le­spil, vi kal­der Dan­mark. Men sta­dig no­get sær­ligt, skønt drøm­men net­op var at væ­re ik­ke- sær­lig. Ab­del Aziz Ma­h­moud hæft er sig i dag bå­de ved møn­ster­bry­der- ros og det at væ­re fast om­drej­ning­punkt i valg­kam­pe, når po­li­ti­ker­ne ri­tu­elt smi­der ud­læn­din­ge­kor­tet. Og skæ­rer så befriende igen­nem: » Min mor til­kæm­pe­de sig et job, for­di hun vil­le. Ik­ke for­di en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat på en busreklame hav­de for­talt hen­de, at hun skul­le. El­ler for­di no­gen sat­te hen­de på en fat­ti­g­y­del­se. « In­gen er ble­vet klogere, kon­klu­de­rer Ab­del Aziz Ma­h­moud, der godt kun­ne un­de, at de ny­til­kom­ne sy­ri­ske fl ygt­nin­ge fi k lov at væ­re ik­ke- sær­li­ge.

At ska­be in­te­gra­tions­suc­ce­ser er en kæm­pe op­ga­ve. For år tilbage var det nær­mest for­budt at si­ge, men selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get, hvor man­ge ny­til­kom­ne men­ne­sker et sam­fund skal by­de vel­kom­men. Li­ge­som bag­grund og men­tal ba­ga­ge har be­tyd­ning. De 20.000 bos­ni­e­re, som Dan­mark tog imod i 1990er­ne, er i dag en vel­in­te­gre­ret fl ygt­nin­ge­grup­pe. En kon­struk­tiv og vel­vil­lig ind­sats i en ræk­ke lo­kal­sam­fund hjalp bos­ni­er­ne på vej. De pro­ble­mer, som in­te­gra­tions­op­ga­ven rum­me­de, blev hver­ken over­dre­vet el­ler un­der­dre­vet, som tid­li­ge­re in­den­rigs­mi­ni­ster Bir­te Wei­ss ( S) i den­ne uge i Kri­ste­ligt Dag­blad sam­men­fat­te­de til­gan­gen til ar­bej­det.

I dag er det sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, der ban­ker på. En lil­le grup­pe af dem er ryk­ket ind i en pa­tri­ci­er­vil­la på fi ne Fre­de­riks­berg, hvor na­bo­er­ne li­ge skal væn­ne sig til de nye be­bo­e­re. For hvad nu med huspri­ser­ne? Kom­mu­nens til­gang er at se fl ygt­nin­ge som en res­sour­ce og ik­ke en so­ci­al pro­blem­stil­ling. Det bli­ver in­ter­es­sant at føl­ge re­sul­ta­tet af den kon­struk­ti­ve til­gang til op­ga­ven. Der er in­gen grund til at ba­ga­tel­li­se­re in­te­gra­tions­ud­for­drin­ger­ne. Men der er grund til og­så at lyt­te til nu­an­cer­ne i de­bat­ten om og med ud­læn­din­ge­ne. At se suc­ces­hi­sto­ri­er­ne, når de er der. Og for­hå­bent­lig læ­re af dem.

’’ Der er grund til at se suc­ces­hi­sto­ri­er­ne, når de er der, Og for­hå­bent­lig læ­re af dem

Hen­ny Chri­sten­sen, Le­den­de re­dak­tions­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.