For­fejl­et in­klu­sion

BT - - DEBAT - Ing­vald á Ka­ma­ri­num Spe­ci­alskole­le­der, Hol­bæk

Dan­mark har få­et en ny un­der­vis­nings­mi­ni­ster, og det gi­ver håb for en an­den kurs end den, som Christine An­tor­i­ni ( S) har stå­et for i si­ne fi re år som mi­ni­ster for om­rå­det. Her tæn­ker jeg pri­mært på den for­fej­l­e­de in­klu­sions­stra­te­gi, der i vir­ke­lig­he­den var en slet skjult spa­reø­vel­se, som har ko­stet sam­fun­det dyrt.

Vi har i me­di­er­ne hørt, hvor­dan sy­ge­fra­væ­ret blandt læ­rer­ne er eks­plo­de­ret som føl­ge af bl. a. in­klu­sions­op­ga­ven. Hvor­dan for­æl­dre må bli­ve hjem­me fra ar­bej­de for at ta­ge sig af de­res børn, der ik­ke mag­ter at sid­de i en al­min­de­lig fol­ke­sko­le­klas­se. Beg­ge de­le bi­dra­ger ik­ke ale­ne til et stort spild af res­sour­cer, men og­så til store men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger. Og i sid­ste en­de er det na­tur­lig­vis de tvangsin­klu­de­re­de børn, der har be­talt den hø­je­ste pris, for­di de har age­ret ka­ste­bold i et po­li­tisk spil. For de fol­ke­sko­le­læ­re­re, der har skul­let gri­be dem, har slet ik­ke væ­ret ru­stet til op­ga­ven.

An­tor­i­ni har må­lt mis­sio­nens suc­ces med en lom­me­reg­ner og har vendt det dø­ve øre til, når for­æl­dre og fag­folk, med fo­kus på bar­nets tarv, sat­te alarm­klok­ker i gang, for­di børn med for­skel­li­ge di­ag­no­ser og sær­li­ge be­hov ik­ke hø­rer til i fol­ke­sko­len.

At en mi­ni­ster vil spa­re pen­ge, er ik­ke over­ra­sken­de. Men jeg er gang på gang ble­vet overrasket over An­tor­i­nis ge­ne­ra­li­se­ren­de syn på børn og mang­len­de for­stå­el­se af vig­tig­he­den af de for­skel­li­ge be­hand­lings­til­bud og spe­ci­a­lun­der­vis­nings­til­bud, som for man­ge børn er en nød­ven­dig­hed og ik­ke en luksus.

Jeg ser det der­for som po­si­tivt, at den nye un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V) al­le­re­de har lo­vet en eva­lu­e­ring af in­klu­sio­nen på sko­ler­ne.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni ( S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.