Ven­stres ko­ven­ding

BT - - DEBAT - BØR­NE­CHECK Is­høj

Re­gi­na Hil­lerup

Ven­stre­r­e­ge­rin­gen er vendt på en tal­ler­ken i spørgs­må­let om van­dren­de ar­bejds­ta­ge­res ret til bør­ne­check. Før val­get be­dy­re­de Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at der skul­le gæl­de et op­tje­nings­prin­cip. Re­ge­rin­gen vil­le her­med ud­for­dre EU- dom­sto­len i spørgs­må­let. Men ret­stil­stan­den er på nu­væ­ren­de tids­punkt i over­ens­stem­mel­se med EU- ret­ten om ar­bejds­kraft ens frie be­væ­ge­lig­hed og van­dren­de ar­bejds­ta­ge­res ret til so­ci­a­le ydel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.