BTs le­der 15. juli 2015: ’ Tid­lig pen­sion er ik­ke sva­ret’

BT - - DEBAT -

Man bør he­le ti­den væ­re op­mærk­som på, om vis­se grup­pe i sam­fun­det har ar­bejds­for­hold, der sli­der dem ned. Så må man for­bed­re vil­kå­re­ne. Men at ind­fø­re en ge­ne­rel ord­ning for vis­se bran­cher er en far­lig øko­no­misk tan­ke. Da eft er­løn­nen var et ek­si­ste­ren­de til­bud, var der tu­sind­vis af folk, der for­lod ar­bejds­mar­ke­det ra­ske og rø­ri­ge for at bru­ge ti­den på at spil­le golf...

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Fag­for­bun­det FOA fo­re­slår, at for ek­sem­pel sosu’er skal kun­ne gå på pen­sion før læ­ger, øko­no­mer og juri­ster. Fo­tos: Tor­kild Ad­ser­sen/ Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.