FA­TA­LT FALDSKÆRMS­UD­SPRING

Et vo­vet faldskærms­ud­spring fi k dø­de­lig ud­gang for den dan­ske fa­mi­lie­far Ken­neth Linn­seth

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Dan­ske Ken­neth Linn­seth mi­ste­de li­vet eft er at væ­re kom­met al­vor­ligt til ska­de un­der et hårdt fald til De Nor­di­ske Mester­ska­ber i faldskærms­ud­spring i Sve­ri­ge fre­dag eft er­mid­dag.

Den 36- åri­ge lan­de­de for hårdt i en dam om­kring fre­dag eft er­mid­dag klok­ken 15 ved en fl yve­plads i Gryt­tjom godt 100 ki­lo­me­ter nord for Sto­ck­holm.

Øjen­vid­ner be­ret­ter, at Ken­neth Linn­seth var for langt ne­de, da han i høj fart vil­le dre­je i luft en.

Der­for faldt han i høj fart ned i van­det og mi­ste­de straks be­vidst­he­den.

Han kom dog til be­vidst­hed igen, da red­nings­fol­ke­ne på ste­det hjalp ham op fra van­det. En am­bu­lan­ce­he­li- kop­ter var hur­tigt på ste­det og fi k fl øjet dan­ske­ren til det nær­me­ste ho­spi­tal i Up­psa­la. Desvær­re kun­ne de ik­ke red­de ham og måt­te er­klæ­re ham for død 19.50 fre­dag af­ten på grund af de al­vor­li­ge ska­der fra fal­det.

Ken­neth Linn­seth delt­og i di­sci­pli­nen ’ swoo­ping’, som går ud på at fl yve i høj fart tæt på jor­den i så lang tid som mu­ligt. Iføl­ge sik­ker­hed­s­eks­pert fra Svensk Faldskærms­for­bund Mi­ka­el Kau­la­nen var der ik­ke no­gen åben­ly­se fejl un­der sprin­get..

Han øn­sker på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at spe­ku­le­re i, hvad der præ­cist gik galt. Men han er en del af et ud­valg, der nu skal kom­me til bunds i ulyk­ken.

» Hop­pet så fi nt ud, og der var go­de for­hold un­der sprin­get og in­gen åben­ly­se fejl. Vi vil un­der­sø­ge, hvad der kan væ­re sket, men der kan desvær­re gå må­ne­der, si­ger han.

’’ Vi vil un­der­sø­ge, hvad der kan væ­re sket, men der kan desvær­re gå må­ne­der Mi­ka­el Kau­la­nen, øjen­vid­ne og sik­ker­hed­s­eks­pert fra Svensk Faldskærms­for­bund

Ken­neth Linn­seth blev be­hand­let af læ­ger på ste­det, og der­ef­ter fløj en he­li­kop­ter ham til ho­spi­ta­let i Up­psa­la. Desvær­re stod dan­ske­rens liv ik­ke til at red­de. Fo­to: Wen­da Ha­jo

Ken­neth Linn­seth blev 36 år og eft er­la­der sig blandt an­dre sin kæ­re­ste, to børn, sin mor og kol­le­ger­ne på Al­me­gårds Ka­ser­ne i Røn­ne. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.