’ Det så først for­kert ud i sid­ste se­kund’

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Mi­ka­el Kau­la­nen så Ken­neth Linn­set­hs ud­spring, som end­te med at ko­ste ham li­vet.

Kau­la­nen kun­ne ik­ke se, at Svensk Faldskærms­for­bunds med høj fart skul­le ’ swoope’ der var no­get galt før det al­sik­ker­heds­grup­pe og fulg­te hen over van­d­over­fl aden, ler­sid­ste se­kund, hvor den dan­ske­ren sam­men med de som man ple­jer at gø­re. 36- åri­ge dan­sker ram­te va­nan­dre til­sku­e­re. det i høj fart. » Det så helt nor­malt ud, da For me­get fart

Det lig­ne­de et spring som han et par hund­re­de me­ter Men da han ram­te van­det, al­le an­dre, og det så helt nor­op­pe i luft en be­gynd­te at la­ve var det ty­de­ligt, at han ram­te malt ud, da Ken­neth Linn­si­ne sving, « be­ret­ter Mi­ka­el det hårdt med alt for me­get seth var i luft en i di­sci­pli­nen Kau­la­nen. fart, for­kla­rer sven­ske­ren, der ’ swoo­ping’ til De Nor­di­ske ’ Swoo­ping’ er en form for selv er faldskærms­ud­sprin­ger.Mester­ska­ber i faldskærms­fre­esty­le- di­sci­plin for fal­dud­spring i Gryt­tjom nord for skærms­ud­sprin­ge­re. » Det så ik­ke for­kert ud før Sto­ck­holm fre­dag eft er­midDer­for så det og­så nor­malt det sid­ste se­kund. Han la­ver dag. ud, da Ken­neth Linn­seth be­to 360- drej­nin­ger, in­den han

På jor­den stod Mi­ka­el gynd­te at la­ve nog­le sving for ram­mer van­d­over­fl aden på Kau­la­nen, der er med­lem af at få me­re fart på, in­den han en dam med me­get høj fart, «

’’ Han la­ver to 360drej­nin­ger, in­den han ram­mer van­d­over­fla­den på en dam med me­get høj fart Mi­ka­el Kau­la­nen

for­tæl­ler Mi­ka­el Kau­la­nen.

Idet Ken­neth Linn­seth ram­mer van­det, bli­ver han slå­et be­vidst­løs.

Bag­ef­ter gen­vin­der han be­vidst­he­den og bli­ver med det sam­me hjul­pet af læ­ger, som var til ste­de til kon­kur­ren­cen.

» Folk var i chok, men go­de til at gi­ve plads til læ­ger­ne, så de kun­ne ar­bej­de i fred. Det ske­te alt sam­men me­get hur­tigt, « si­ger den sven­ske faldskærms­ud­sprin­ger om den cho­ke­ren­de epi­so­de.

Flø­jet til ho­spi­ta­let

Am­bu­lan­cen an­kom få mi­nut­ter ef­ter fal­det, og Ken­neth Linn­seth blev flø­jet til et ho­spi­tal i Up­psa­la. Desvær­re stod han ik­ke til at red­de og blev er­klæ­ret død på grund af si­ne ska­der klok­ken 19.50.

Skal sam­le al­le de­ta­j­ler

Mi­ka­el Kau­la­nen sid­der selv i den grup­pe, der nu skal un­der­sø­ge, hvad der helt præ­cist ske­te. ,

De ved, at der ik­ke var no­get galt med ud­sty­ret, og at vej­ret var fint.

» Men der kan gå fle­re må­ne­der end­nu, før vi kan si­ge no­get om, hvad der ske­te. Vi bli­ver nødt til at få sam­let al­le de­tal­jer­ne først, « for­kla­rer han.

Mi­ka­el Kau­la­nen var øjen­vid­ne til ulyk­ken, der ko­ste­de Ken­neth Linn­seth li­vet fre­dag. Fo­to: Pon­tus Or­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.