’ Al­le kun­ne li­de ham’

BT - - NYHEDER - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Uhel­det un­der det faldskærms­ud­spring, der ko­ste­de Ken­neth Linn­seth li­vet fre­dag, væk­ker stor sorg hos de på­rø­ren­de, der kend­te ham som en per­son, al­le kun­ne li­de.

Ad­skil­li­ge på­rø­ren­de på Fa­ce­book har æn­dret de­res pro­fil­bil­le­de, så det er helt sort. De er i chok over den blot 36- åri­ge un­ge Ken­neth Linn­set­hs plud­se­li­ge død ef­ter et fa­ta­lt faldskærms­ud­spring i Sve­ri­ge.

» Han le­ve­de sit liv fuldt ud og brug­te næ­sten hver we­e­kend på den her sport. Han var me­get nem at hol­de af, for­di han var så glad en per­son, « for­tæl­ler Chri­stof­fer Pof­fe Nor­din, som var klubkam­me­rat med Ken­neth Linn­seth i Skå­nes Faldskærm­s­klub.

Den tragi­ske ulyk­ke ske­te fre­dag ef­ter­mid­dag un­der et faldskærms­ud­spring til De Nor­di­ske Mester­ska­ber i Gryt­tjom nord for Sto­ck­holm. Ken­neth Linn­seth delt­og i di­sci­pli­nen ’ swoo­ping’, som går ud på at fly­ve i høj fart tæt på jor­den i så lang tid som mu­ligt, og som kun de al­ler­mest ru­ti­ne­re­de del­ta­ger i.

Den 36- åri­ge dan­sker var for langt ne­de i for høj fart og ram­te van­det hårdt. Han blev straks flø­jet til det nær­me­ste ho­spi­tal af en am­bu­lan­ce­he­li­kop­ter, men stod ik­ke til at bli­ve red­det.

På­rø­ren­de be­skri­ver ham som en ut­ro­ligt dyg­tig faldskærms­ud­sprin­ger, som kun­ne sik­ker­heds­reg­ler­ne nær­mest ude­nad. Han var in­struk­tør med den hø­je­ste grad, man kan få, og han de­di­ke­re­de ut­ro­ligt me­get af sin tid til sporten.

’ Han var om­sorgs­fuld og hjælp­som og har rørt så man­ge om­kring ham,’ skri­ver en ræk­ke næ­re på­rø­ren­de i en fæl­les mail.

Kend­te ri­si­ko­en

Selv­om Ken­neth Linn­seth var en ru­ti­ne­ret faldskærms­ud­sprin­ger, så var det sta­dig en hø­jest ri­si­ko­fyldt kon­kur­ren­ce, han delt­og i.

Det er sjæl­dent, at ’ swoo­ping’ fø­rer til døds­fald el­ler ska­der, for­di man skal væ­re me­get er­fa­ren for at kun­ne del­ta­ge i så­dan­ne spring.

Men ri­si­ko­en er der, og ska­der­ne kan væ­re fa­ta­le. Det vid­ste han dog godt, for­kla­rer en på­rø­ren­de. Ken­neth Linn­seth hav­de det så­dan, at hvis det ske­te, så ske­te det.

Den dan­ske faldskærms­ud­sprin­ger ef­ter­la­der blandt an­dre sin kæ­re­ste, to børn, sin mor og kol­le­ger­ne på Al­me­gårds Ka­ser­ne i Røn­ne, hvor han ar­bej­de­de til dag­lig. Han har tid­li­ge­re væ­ret ud­sendt i Af­g­ha­ni­stan, men når han ik­ke var det, var det faldskærms­spor­ten, der tog en stor del af hans tid.

’’ Han var nem at hol­de af, for­di han var så glad en per­son Chri­stof­fer Po­r­re Nor­den, klubkam­me­rat

Ken­neth Linn­seth ( ven­stre) brug­te næ­sten hver we­e­kend på at sprin­ge i faldskærm. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.