GODT - OG SKIDT

Det er po­si­tivt, at en af ver­dens før­en­de na­zi­jæ­ge­re er på vej til Dan­mark. Men det blot­læg­ger og­så de dan­ske myn­dig­he­ders pas­si­vi­tet, me­ner Pe­ter Skaarup

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

’’ Det er et tegn på, at vi ik­ke har gjort vo­res hjem­me­ar­bej­de godt nok, når det er nød­ven­digt for ham at rej­se he­le vej­en her­til Pe­ter Skaarup, Dansk Fol­ke­par­ti

Knap hav­de Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Skaarup ( DF) kaldt til et rets­ligt op­gør med de dan­ske­re, der kæm­pe­de for na­zi­ster­ne un­der An­den Ver­denskrig, før en af ver­dens før­en­de na­zi­jæ­ge­re meld­te sin an­komst på dansk jord.

Den 67- åri­ge is­ra­e­ler Efraim Zu­roff an­kom­mer til Dan­mark med det mål at få myn- dig­he­der­ne til at rej­se til­ta­le mod den 90- åri­ge dan­sker Hel­muth Leif Ras­mus­sen, der som med­lem af Fri­kor­ps Dan­mark iføl­ge Zu­rof­fs op­lys­nin­ger gjor­de sig skyl­dig i krigs­for­bry­del­ser i en jø­de­lejr i Hvi­derusland un­der An­den Ver­denskrig.

DF er til­fred­se

Pe­ter Skaarup er ik­ke over­ra­sken­de til­freds med ud­sig­ten til, at hans øn­ske nu vil bli­ve prø­vet af.

» Det er godt, at han kom­mer og ta­ger fat. Det sæt­ter gang i de­bat­ter, og nu op­står der mu­lig­hed for, at der kan bli­ve ta­get et rets­op­gør med dem, der kan ha­ve ta­get del i det her, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Han me­ner dog og­så, at Zu­rof­fs an­komst ud­stil­ler den hand­ling­s­lam­mel­se, der har præ­get de dan­ske myn­dig­he­der i for­bin­del­se med det juri­di­ske ef­ter­spil ef­ter An­den Ver­denskrig.

» Det er et tegn på, at vi ik­ke har gjort vo­res hjem­me­ar­bej­de godt nok, når det er nød­ven­digt for ham at rej­se he­le vej­en her­til. Hvis myn­dig­he­der­ne af egen drift selv hav­de ta­get sa­gen op, var det jo ik­ke kom­met her­til, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Ak­ti­vi­stisk rolle

I ef­ter­å­ret hen­vend­te retsord­fø­re­ren sig selv til da­væ- ren­de ju­stits­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ( S) og spurg­te om mu­lig­he­den for at rets­for­føl­ge nu­le­ven­de dan­ske­re, der hav­de tjent na­zi­ster­ne.

I sit svar for­kla­re­de Met­te Fre­de­rik­sen blandt an­det, at » det vil væ­re prin­ci­pi­elt for­kert af mig som ju­stits­mi­ni­ster at for­hol­de mig til, om kon­kre­te for­hold bør fø­re til straf­fe­ret­li­ge sank­tio­ner. «

Men der kan væ­re sa­ger, hvor myn­dig­he­der­ne selv må spil­le en ak­ti­vi­stisk rolle, me­ner Pe­ter Skaarup.

» Det er lidt li­ge­som narkosa­ger. Der er in­gen, der har in­ter­es­se i at an­mel­de narkosa­ger til po­li­ti­et, og der må de ta­ge dem op af egen drift. Det sam­me gør sig gæl­den­de med de her for­bry­del­ser. Myn­dig­he­der­ne kan ik­ke al­tid sid­de tilbage og ven­te på, at der er no­gen, der po­li­ti­an­mel­der, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Den jø­di­ske na­zi­jæ­ger Efraim Zu­roff er i Dan­mark for at an­mel­de den 90- åri­ge dan­sker Hel­muth Leif Ras­mus­sen.

Fo­to: EPA Hel­muth Leif Ras­mus­sen var med­lem af Fri­kor­ps Dan­mark, og iføl­ge na­zi­jæ­ge­ren Efraim Zu­rof­fs op­lys­nin­ger gjor­de han sig skyl­dig i krigs­for­bry­del­ser i en jø­de­lejr i Hvi­derusland un­der An­den Ver­denskrig.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.