Roy­al na­zi- hil­sen ryster Eng­land

Det bri­ti­ske kon­ge­hus sva­rer igen, ef­ter at avis brag­te billeder af en hei­len­de Eliza­beth: ’ Skuf­fen­de’

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@bt.dk

Det bri­ti­ske kon­ge­hus sva­re­de i går igen på en hjem­me­vi­deo, som tabloi­da­vi­sen The Sun of­fent­lig­gjor­de sent fre­dag af­ten. Vi­deo­en fra 1933 vi­ser en syv- årig prin­ses­se Eliza­beth – i dag dron­ning – la­ve en na­zi- hil­sen sam­men med sin lil­le­sø­ster, tre­åri­ge prin­ses­se Mar­ga­ret, mens de­res on­kel prins Edward op­mun­trer de to børn.

Of­fent­lig­gø­rel­se af den pri- va­te hjem­me­vi­deo har skabt en del fu­r­o­re i Eng­land. Det fik i går kon­ge­hu­set til at ud­sen­de en kom­men­tar, hvor de kal­der of­fent­lig­gø­rel­sen for ’ skuf­fen­de’.

Fra pri­va­ta­r­ki­vet

’ Det er skuf­fen­de, at en vi­deo, der er op­ta­get for ot­te år­ti­er si­den og til­sy­ne­la­den­de er fra Hen­des Ma­jestæts per­son­li­ge fa­mi­lie- ar­kiv, er kom­met an­dre i hæn­de og bli­ver ud­nyt­tet på den­ne må­de’, si­ger en tals­per­son fra det bri­ti­ske kon­ge­hus iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Avi­sen The Sun skrev i en le­der, hvor­for de valg­te af of­fent­lig­gø­re den gry­ne­de, sort/ hvid- vi­deo og de til­hø- ren­de billeder, som de kal­der ’ dybt cho­ke­ren­de’.

’ Her var vo­res kom­men­de mo­nark, hen­des sø­ster og de­res mor, der ko­pi­e­rer sa­lu­ten, der var et va­re­mær­ke for monste­ret bag men­ne­ske­he­dens stør­ste ond­skab. Men bil­le­der­ne er fra 1933 og skal ses i den kon­tekst’, skri­ver The Suns le­der­skri­bent, der på­pe­ger, at bil­le­der­ne ’ ik­ke på no­gen må­de ned­gør hver­ken dron­nin­gen, hen­des af­dø­de sø­ster el­ler mor’.

’ Hi­sto­risk be­tyd­ning’

Når avi­sen al­li­ge­vel of­fent­lig­gør de 82 år gam­le billeder og vi­deoklip­pet, skyl­des det de­res ’ hi­sto­ri­ske be­tyd­ning’.

’ Grun­den til, at of­fent­lig­he- den har ret til en­de­lig at se bil­le­der­ne er dron­nin­gens on­kel Edwards del­ta­gel­se. Man­den, der i kort tid var vo­res kon­ge, var al­le­re­de en fan af Hit­ler - og for­blev det så sent som ind­til 1970, læn­ge ef­ter Ho­lo­cau­stens ræds­ler var ble­vet kendt’, skri­ver The Sun.

De hen­vi­ser til kong Edward, der op­gav tro­nen for at kun­ne gif­te sig med en borgerlig ame­ri­kansk kvin­de. Bri­ter­ne har læn­ge de­bat­te­ret, hvor­vidt kong Edward hav­de na­zi- sym­pa­ti­er. Ef­ter at han hav­de ab­di­ce­ret mød­te han i 1937 Adolf Hit­ler i Tys­kland.

’’ Det er skuf­fen­de, at en vi­deo, [...] til­sy­ne­la­den­de fra Hen­des Ma­jestæts per­son­li­ge fa­mi­liear­kiv, [...] bli­ver ud­nyt­tet på den­ne må­de Det bri­ti­ske kon­ge­hus

For få uger si­den be­søg­te en al­vor­lig dron­ning Eliza­beth Tys­kland, hvor hun blandt an­det be­søg­te den na­zi­sti­ske kon­cen­tra­tions­lejr Ber­gen- Bel­sen, hvor hun tal­te med vid­ner og over­le­ven­de. I fre­dags of­fent­lig­gjor­de The Sun en vi­deo, hvor hun som syv- årig hei­ler - indsat fo­to af The Suns forside i går.

Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.