GPS til de­men­te pa­tien­ter

Den nye sund­heds­mi­ni­ster vil gø­re det mu­ligt for ho­spi­ta­ler at ud­sty re de­men­te pa­tien­ter med GPS , mens de er ind­lagt

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@bt.dk

Det skal væ­re let­te­re at fi nde de­men­te, der har for­vil­det sig væk hjem­me­fra. Der­for skal fl ere de­mens­sy­ge ha­ve GPS, så de er til at fi nde igen, me­ner Alzhei­mer­for­e­nin­gen.

Det vil den nye sund­heds­min­si­ter Sop­hie Løh­de ( V) ar­bej­de for. Hun er op­ta­get af at ska­be tryg­hed for de de­mens­ram­te. Hvert år bli­ver 1.000 de­men­te eft er­søgt, og det er blandt an­det og­så pa­tien­ter på lan­dets sy­ge­hu­se.

I 2010 blev lov­giv­nin­gen om bru­gen af GPSer lem­pet på lan­dets ple­je­hjem, men det hal­ter sta­dig bag­ef­ter på sy­ge­hu­se­ne, hvor det ik­ke er til­ladt at gi­ve de­men­te spor­ings­ud­styr på krop­pen.

» Jeg til­sig­ter at frem­sæt­te et lov­for­slag om an­ven­del­se af GPS på æl­dre de­men­te på sy­ge­hu­se­ne lan­det over. Det hand­ler først og frem­mest om at ska­be tryg­hed – bå­de for den de­mens­ram­te, de på­rø­ren­de og sy­ge­hus­per­so­na­let, « skri­ver Sop­hie Løh­de i en mail til BT.

Halv­de­len bli­ver væk

Iføl­ge Vi­dens­cen­ter for De­mens bli­ver halv­de­len af per­so­ner med de­mens før el­ler si­den mid­ler­ti­digt væk. I de fl este til­fæl­de en­der det lyk­ke­ligt, men cir­ka 15 de­men­te dør år­ligt, eft er de er gå­et hjem­me­fra.

BT for­tæl­ler i dag om en de­ment kvin­de, der i 2014 gik hjem­me­fra, men al­drig kom hjem igen. Iføl­ge Alzhei­mer­for­e­nin­gen er det et vold­somt pro­blem, og de op­for­drer der­for til at bru­ge GPSer - bå­de på sy­ge­hu­se og hos hjem­me­bo­en­de. Det gi­ver på­rø­ren­de og kom­mu­ner et bed­re ud­gangs­punkt, hvis den de­men­te for­vil­der sig væk hjem­me­fra.

Ane Eck­er­mann, de­mens­fag­lig pro­jekt­ko­or­di­na­tor i Alzhei­mer­for­e­nin­gen, me­ner, det er for­nuft igt at til­by­de en GPS tid­ligt i de­mens­for­lø­bet. For jo tid­li­ge­re man får et tæt for­hold til et tek­no­lo­gisk hjæl­pe­mid­del, de­sto let­te­re bli­ver det at hånd­te­re og gen­ken­de, som syg­dom­men skri­der frem.

» Vi ta­ler tit med på­rø­ren­de, som spør­ger, hvor­når de kan til­la­de sig at si­ge fra over for den de­men­te, hvis de f. eks. vil gå en tur. Nog­le går må­ske en lidt stør­re om­vej, for­di de ik­ke helt kan fi nde ud, hvor de er, mens an­dre er i stand til at rin­ge, så man kan man hjæl­pe dem hjem. Men det ska­ber en uro­lig si­tu­a­tion for de på­rø­ren­de ik­ke at vi­de, hvor den de­men­te er, « si­ger hun og un­der­stre­ger, at en GPS er et vær­di­fuldt red­skab, som kan øge sik­ker­he­den og tryg­he­den for de de­men­te.

Ram­mer og­så på­rø­ren­de

Men GPSer­ne kan ik­ke stå ale­ne, og de kan ik­ke er­stat­te den om­sorg og ple­je, de de­men­te har brug for. Det er ik­ke et tek­no­lo­gisk mira­kel. Godt nok er det smart, men hvis det skal vir­ke, skal den de­men­te al­tid ha­ve GPSen med sig - og den skal væ­re la­det op.

I 2010 blev der la­vet en så­kaldt ’ Na­tio­nal hand­lings­plan for de­men­sind­sat­sen’, men pen­ge­ne var kun af­sat til pe­ri­o­den 2011- 2014.

» De­mens ram­mer jo ik­ke kun den per­son, der får syg­dom­men, men al­le de men­ne­sker, der er om­kring den de­mens­ram­te. At væ­re på­rø­ren­de til en de­mens­ramt er en enorm stor ud­for­dring. Så jeg tror, det er vig­tigt, at vi får an­be­fa­lin­ger­ne fra 2010 kig­get igen­nem, så vi kan få må­l­ret­tet ind­sat­sen til vir­ke­lig­he­den i dag, « skri­ver Sop­hie Løh­de i sin mail til BT.

De­mens­syg­dom­me er den fem­te­hyp­pig­ste dødsår­sag blandt dan­sker­ne, og an­tal­let af døds­fald er ste­get med 40 pct. i pe­ri­o­den 20002013. I skri­ven­de stund har cir­ka 90.000 dan­ske­re di­ag­no­sen de­mens, og an­tal­let vil bli­ve for­doblet frem til 2040.

’’ Det hand­ler først og frem­mest om at ska­be tryg­hed

Sop­hie Løh­de, sund­heds­mi­ni­ster

GPS på de­men­te pa­tien­ter kan øge sik­ker­he­den og tryg­he­den. Fo­to: Iris/ Scan­pix

Læs i BT Søn­dag Char­lot­te Bo Qvists egen be­ret­ning om at mi­ste en bedste­for­æl­der til de­mens, in­den hun for­svandt helt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.