Så­dan er reg­ler­ne

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NER: GPS’er fal­der ind un­der magt­an­ven­del­se i Ser­vi­ce­lovens. Hvis en de­ment ik­ke mod­sæt­ter sig det, kan kom­mu­ner bru­ge dem på ple­je­hjem og til hjem­me­bo­en­de. Mod­sæt­ter ved­kom­men­de sig det, be­stem­mer kom­mu­nal­be­sty rel­sen, om der må bru­ges en GPS. Be­slut­nin­gen ta­ges ud fra, om den de­men­te er til fa­re for sig selv - f. eks. ved ik­ke at kun­ne fi nde hjem. Vis­se ple­je­hjem har og­så mu­lig­hed or at la­ve et elek­tro­nisk hegn, som kan sen­de besked til ple­je­per­so­na­let, hvis den de­men­te kom­mer me­re end 100 me­ter væk fra ple­je­hjem­met.

HO­SPI­TA­LER: Her gæl­der Sund­heds­lo­ven og ik­ke Ser­vi­ce­loven. Der­for er det ulov­ligt at ud­sty re bor­ge­re med en GPS, hvis de mod- sæt­ter sig det el­ler ik­ke kan gi­ve samty kke. Det er en ind­gri­ben i den grund­lovs­sik­re­de selv­be­stem­mel­ses­ret. På trods af, at de er til fa­re for sig selv. Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal har tid­li­ge­re an­søgt om til­la­del­se, eft er at en de­ment pa­tient for­svandt fra ho­spi­ta­let og blev fun­det død. Det fi k de af­slag på, for­di ‘ sund­heds­lo­v­giv­nin­gen er ba­se­ret på prin­cip­pet om fri­vil­lig­hed’, sva­re­de Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et.

PRI­VAT­PER­SO­NER: Hvis hjem­me­bo­en­de kan gi­ve et ha­bilt samty kke, er det uden for lovens ram­mer. Spør­ger æg­te­fæl­len, om det er okay og får ja, er det fri­vil­ligt, og så kan al­le i prin­cip­pet få en GPS. I nog­le kom­mu­ner er det et hjæl­pe­mid­del, som man kan an­sø­ge om, og så be­ta­ler kom­mu­nen, for­di det er et ud­lån. Ene­ste egen­be­ta­ling er må­ske et abon­ne­ment til te­le­sel­ska­bet. I an­dre kom­mu­ner er det he­le be­talt, mens nog­le kom­mu­ner in­tet be­ta­ler el­ler stil­ler til rå­dig­hed. Kil­de: Tove Buk, ud­dan­nel­ses­kon­su­lent i Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.