HUN KAN SLÅ LARS LØK­KE

Met­te Fre­de­rik­sen har go­de mu­lig­he­der for at bli­ve stats­mi­ni­ster ef­ter næ­ste valg. Selv et fler­tal af blå væl­ge­re tror på den nye S- for­mand, vi­ser en Gal­lup- må­ling

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@bt.dk

Met­te Fre­de­rik­sen ( S) har kun holdt én ta­le som ny for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Det ske­te, da hun for nøj­ag­tig tre uger si­den enstem­migt blev valgt som for­mand for par­ti­et, der net­op hav­de af­gi­vet mag­ten til Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og blå blok.

Al­li­ge­vel tror væl­ger­ne på hen­de. End­da i en så­dan grad, at et fler­tal - selv blandt blå bloks væl­ge­re - gi­ver hen­de go­de mu­lig­he­der for at bli­ve stats­mi­ni­ster i Dan­mark ef­ter næ­ste valg.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som TNS Gal­lup har fo­re­ta­get for BT. Un­der­sø­gel­sen af­slø­rer, at 56 pro­cent af al­le væl­ger­ne vur­de­rer hen­des mu­lig­he­der for at vin­de val­get som ‘ me­get go­de’ el­ler ‘ over­ve­jen­de go­de’.

» Met­te Fre­de­rik­sen har over man­ge år op­byg­get et godt om­døm­me. Det har ik­ke væ­ret no­gen nem op­ga­ve. Man skal hu­ske, at hun sad i bå­de Be­skæf­ti­gel­ses- og Justits­mi­ni­ste­ri­et, hvor der var møgs­a­ger. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det hen­de at kom­me pænt ud, « ly­der en del af for­kla­rin­gen fra An­ders Dyb­dal, eks­pert i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion og med­for­fat­ter til bo­gen ‘ So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske tæn­ke­re.’

10 års op­byg­ning

Sam­ti­dig har op­byg­nin­gen af hen­de som par­ti­le­der va­ret me­re end 10 år. Al­le­re­de ef­ter val­get i 2005 pe­ge­de Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) på hen­de som et op­lagt for­mand­sem­ne.

» Hun er den før­ste Sfor­mand si­den 1962, der har få­et et helt igen­nem fre­de­ligt for­mands­skif­te. Vi skal langt tilbage, før der ik­ke har væ­ret mur­ren i kro­ge­ne el­ler en skyg­ge- og mod­kan­di­dat, « si­ger An­ders Dyb­dal.

» Hun kan ta­le, så man tror hun, me­ner det. Det er usæd­van­ligt i po­li­tik, der er fuld af sty­re­de bud­ska­ber. Et men­ne­ske, der me­ner det, hun si­ger, er en man­gelva­re. Hun har nok den ægt­hed al­ler au­ten­ti­ci­tet, man sav­ne­de ved Hel­le Thor­ning- Sch­midt, « ly­der for­kla­rin­gen fra en af op­po­si­tions­par­tiets fa­ste kri­ti­ke­re, ra­diovært og fhv. in­ter­na­tio­nal se­kre­tær for S, An­ne So­fie Allarp.

Un­der­sø­gel­sen fra TNS Gal­lup vi­ser og­så, at til­tro­en til Met­te Fre­de­rik­sen ræk­ker langt ind i blå bloks væl­ger­kor­ps. Her tror næ­sten halv­de­len på - 44 pct. - at hun har go­de mu­lig­he­der for at vip­pe Lars Løk­ke af pin­den. Kun 33 pct. me­ner, at hen­des mu­lig­he­der er dår­li­ge, mens 23 pct. sva­rer ‘ ved ik­ke’.

S: Det er en ca­deau

Et over­ra­sken­de re­sul­tat, der dog skal ta­ges med et gran salt, me­ner den po­li­ti­ske eks­pert, der tid­li­ge­re blandt an­det har væ­ret kon­su­lent for Mo­gens Lyk­ke­toft.

» Man spør­ger ik­ke om blå væl­ge­res til­bø­je­lig­hed til at stem­me på rød blok, men om hvor­dan de tror, hun vil kla­re sig, « si­ger An­ders Dyb­dal.

» Jeg tror, for­kla­rin­gen lig­ger i, at de bor­ger­li­ge med Lars Løk­ke i spid­sen un­der val­get var go­de til at vi­se, at de stod skul­der ved skul­der. Nu er der så man­ge, der er ble­vet over­ra­ske­de over, at blå blok ik­ke er eni­ge om sær­ligt man­ge ting, og der­for vur­de­rer de, at Met­te Fre­de­rik­sen nok har en bed­re chan­ce. «

Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har den nyvalg­te for­mand ik­ke mu­lig­hed for at kom­men­te­re un­der­sø­gel­sen. I ste­det hen­vi­ser man til ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer Christine An­tor­i­ni ( S).

» Det er en ca­deau til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og et vig­tigt ryg­stød til en ny, stærk for­mand. Men man skal hu­ske på, at der er sta­dig­væk er lang tid til næ­ste valg, « si­ger hun.

’’ Det er et vig­tigt ryg­stød til en ny, stærk for­mand. Men man skal hu­ske på, at der sta­dig er lang tid til næ­ste valg Christine An­tor­i­ni, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.