Tæ­ver Thor­ning

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) fik ros for sin valg­kamp og sik­re­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en frem­gang på tre man­da­ter.

Men på trods af et flot fol­ke­tings­valg, så ban­ker Met­te Fre­de­rik­sen ( S) den af­gå­e­de stats­mi­ni­ster og par­ti­for­mand stort. Det af­slø­rer en un­der­sø­gel­se fra TNS Gal­lup.

Tal­le­ne vi­ser, at væl­ger­ne me­ner, Met­te Fre­de­rik­sen er langt me­re tro­vær­dig, bed­re til at sam­le par­ti­er­ne i rød blok samt til­træk­ke nye væl­ge­re end sin for­gæn­ger.

» Når man kom­mer fra no­get, hvor po­ten­ti­a­let for for­bed­ring var til ste­de, så er det svært at få et ne­ga­tivt svar. Hel­le Thor­ning- Sch­midt kæm­pe­de med lav tro­vær­dig­hed, og i valg­kam­pen var der ty­de­li­ge spræk­ker i rød blok, hvor bå­de De Ra­di­ka­le og SF var ude med so­lo­mel­din­ger, « for­kla­rer An­ders Dyb­dal, om­rå­de­di­rek­tør hos kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ope­ra­te og eks­pert i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion.

Han un­der­stre­ger, at der sta­dig ik­ke fin­des hår­de da­ta, der vi­ser, at Met­te Fre­de­rik­sen kan lok­ke de fra­fald­ne S- væl­ge­re tilbage.

» Det er her, nøg­ler­ne til re­ge­rings­kon­to­rer­ne lig­ger. Hun skal lyk­kes med at til­ba­ge­ero­bre nog­le af Dansk Fol­ke­par­tis væl­ge­re, « si­ger An­ders Dyb­dal.

Flot ryg­stød

Un­der­sø­gel­sen fra TNS Gal­lup vi­ser og­så, at næ­sten halv­de­len af væl­ger­ne - 43 pct. - tror, den nye for­mand træk­ker S i en me­re rød ret­ning.

Det tviv­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fhv. in­ter­na­tio­na­le se­kre­tær dog på.

» Hvis man me­ner det, har man nok ik­ke fulgt så godt med de se­ne­ste fi­re år. Hun har sat et hold, der min­der me­get om det fo­re­gå­en­de. Det be­ty­der nok en stor fast­hol­del­se af den sam­me kurs, hvil­ket hun og­så har sig­na­le­ret, « si­ger An­ne So­fie Allarp, kom­men­ta­tor og ra­diovært på Ra­dio24­Syv.

» Man skal hu­ske, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt ban­ke­de Lars Løk­ke i al­le må­lin­ger. Men den nye for­mand har få­et et flot ryg­stød, og det vi­ser, at væl­ger­ne an­er­ken­der det ar­bej­de, Met­te Fre­de­rik­sen har la­vet, « kom­men­te­rer Christine An­tor­i­ni fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.