EID BLOT TIL LYST

1,6 mia. mus­li­mer mar­ke­rer i dis­se da­ge eid, af­slut­nin­gen på ra­ma­da­nen. I København delt­og 15.000 per­so­ner i eid­fest i Val­by­par­ken

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe.

Ef­ter en må­ned­lang fa­ste må mus­li­mer ver­den over igen spi­se og drik­ke i døg­nets ly­se ti­mer, og det bli­ver i nu fejret i stor stil.

Tors­dag blev den før­ste ny­må­ne ef­ter ra­ma­da­nens be­gyn­del­se spot­tet på him­me­len, og ny­må­nen sig­na­le­rer ra­ma­da­nens af­slut­ning. Un­der ra­ma­da­nen fa­ster mus­li­mer fra dag­gry til solnedgang, og fa­sten af­slut­tes med fest­lig­he­der, eid- fest, hvor der er overflod af mad ef­ter en må­ned med skrap fa­ste.

Eid blev fejret fre­dag af ver­dens knap 1,6 mia. mus­li­mer, og i København var fle­re tu­sin­de mus­li­mer sam­let til fest i Val­by­par­ken, hvor ik­ke- mus­li­mer og­så var in­vi­te­ret med til fest­lig­he­der­ne.

» Vi fejrer eid, for­di vi har få­et Guds til­la­del­se til, at vi må bry­de fa­sten. Og det er en stor ting, når man har fa­stet i en må­ned. Ra­ma­da­nen er en af de fem søj­ler i is­lam, og der­for er det en me­get vig­tig høj­tid for mus­li­mer ver­den over, « for­kla­rer Im­ran Shah, tals­mand for Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund, der ar­ran­ge­re­de eid­fe­sten i Val­by­par­ken.

Mus­li­mer mar­ke­rer eid- høj­ti­den ved at ind­ta­ge no­get sødt, in­den man sam­les på en plads uden for mo­ske­en.

» Det sø­de bru­ges sym­bolsk ef­ter en må­neds fa­ste. Det er og­så der­for mus­li­mer mø­des i fest­ligt tøj - det sig­na­le­rer, hvor vig­tig en be­gi­ven­hed eid er, « for­kla­rer Im­ran Shah.

I år dan­ne­de Val­by­par­ken igen ram­me om Dan­marks stør­ste eid­fest, hvor fle­re end 15.000 per­so­ner mød­te op.

» Det er vi me­get stol­te af med tan­ke på, at man­ge er på fe­rie i øje­blik­ket, « si­ger Im­ran Shah.

Hjælp til de fat­tig­ste

Selv­om ra­ma­da­nen er vig­tig for mus­li­mer, så er børn, gravi­de, sy­ge og sva­ge æl­dre und­ta­get fa­sten, for­kla­rer Im­ran Shah.

» Hvis fa­sten tæ­rer hårdt på én, og man kan mær­ke, at man bli­ver syg, så skal man bry­de sin fa­ste. Men er du vok­sen og rask, for­ven­tes du at del­ta­ge i fa­sten. Jeg mær­ker i hvert fald ik­ke til det, hel­ler ik­ke her om som­me­ren, hvor da­ge­ne er lange. Men har man ik­ke væ­ret i stand til at hol­de ra­ma­dan, så må man al­li­ge­vel godt del­ta­ge i eid- fe­sten, « for­tæl­ler Im­ran Shah.

Selv­om eid er en fest­dag, så er der og­så plads til bøn­ner og tan­ker for dem, der ik­ke har råd til at ny­de et overdå­digt fest­må­l­tid. En an­den søj­le i is­lam er do­na­tio­nen af 2,5 pro­cent af for­mu­en til ver­dens fat­tig­ste, og som en del af eid- fest­lig­he­der­ne skal hver mus­lim des­u­den do­ne­re et be­løb på 60 kro­ner, som skal gå til ver­dens fat­tig­ste.

» Eid er en fan­ta­stisk dag, for­di man som mus­lim fø­ler sig som en del af no­get stør­re - man op­le­ver et stærkt fæl­les­skab med en mas­se tros­fæl­ler, og­så med folk man al­drig har set før. Men eid gi­ver mig og­så en lidt sørg­mo­dig for­nem­mel­se, for det er no­get man har set frem til he­le året, og sam­ti­dig er det en vig­tig po­in­te at tæn­ke på, hvor­dan man selv kan bli­ve et bed­re men­ne­ske af at kom­me igen­nem fa­sten. Der er an­dre, der ik­ke har det li­ge så godt som en selv - ver­den har ik­ke set fle­re flygt­nin­ge end li­ge nu, « si­ger Im­ran Shah.

Eid-fe­sten slut­te­de fre­dag, men i de næ­ste par da­ge vil mus­li­mer ver­den over fort­sæt­te fejrin­gen i det pri­va­te, hvor man øn­sker hin­an­den til­lyk­ke med en over­stå­et fa­ste.

’’ Eid er en fan­ta­stisk dag, for­di man som mus­lim fø­ler sig som en del af no­get stør­re Im­ran Shah , tals­mand for Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund

Der var plads til tant og fjas til eid- fe­sten i Val­by­par­ken fre­dag.

Selv­om børn ik­ke skal fa­ste un­der ra­ma­da­nen, så er af­slut­nin­gen på fa­sten en vig­tig op­le­vel­se for dem. Bør­ne­ne skal og­så for­stå vig­tig­he­den af eid- fe­sten, for­kla­rer Im­ran Shah, tals­mand for Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund.

Mad - mas­ser af mad - er en na­tur­lig del af eid- fe­sten, for­di mus­li­mer fejrer af­slut­nin­gen på en må­ned­lang fa­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.