’ Jeg kun­ne ik­ke løft e ar­men uden at det gjor­de ondt

I en pe­ri­o­de kun­ne hun ik­ke an­det end lig­ge ned. En smer­te­fuld ryg­syg­dom sat­te tv- vært Sis­se Fi­sker ud af spil­let. For en stund. I dag har hun lært at leve med syg­dom­men

BT - - SUNDHED - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Da det stod vær­st til, kun­ne hun kun lig­ge helt stille hjem­me i so­fa­en. Fi­re år i smer­te­hel­ve­de. Det er, hvad tv- vært SIs­se Fi­sker har gen­nem­le­vet. Hun har få­et kon­sta­te­ret den kro­ni­ske syg­dom Mo­di­c­for­an­drin­ger eft er to dis­kuspro­lap­ser i ryg­gen. Men eft er to års be­hand­lin­ger er den po­pu­læ­re DR- vært fortrøst­nings­fuld igen.

BT mø­der Sis­se Fi­sker i Fre­de­riks­berg Ha­ve, hvor hun er frisk, klar og fuld af ener­gi.

Det er og­så så­dan, dan­sker­ne har lært den 38- åri­ge nord­jy­de at ken­de på tv- skær­men.

Uden for skær­men rut­ter Sis­se Fi­sker ik­ke med ti­den. Der er hver­ken tid el­ler lyst til at sid­de hjem­me og fe­de den.

Hun har spil­let hånd­bold, squash, dyr­ket styr­ke­træ­ning og lø­bet ad­skil­li­ge ma­ra­ton­løb.

Spe­ci­elt løb har væ­ret hen­des fo­re­truk­ne mo­tions­form:

» Mindst hver an­den mor­gen snø­re­de jeg sko­e­ne og tog tu­ren rundt om Chri­sti­ans­havn og Islands Bryg­ge. En ting er, at det fø­les fy­sisk dej­ligt at få krop­pen i gang, men det er og­så godt men­talt. Jeg kun­ne la­de tan­ker­ne fl yve og få ren­set ud fra mor­genstun­den. Ud i ver­den og væ­re på, « for­tæl­ler Sis­se Fi­sker.

Hård di­ag­no­se

For knap fi re år si­den blev Sis­se Fi­sker ramt af syg­dom.

Hun be­gynd­te at få store smer­ter i ryg­gen og måt­te til sidst ta­ge smer­testil­len­de pil­ler for at kun­ne gå på ar­bej­de. Men selv­om hun søg­te hjælp hos fl ere læ­ger og spe­ci­a­li­ster, kun­ne in­gen sæt­te fi nge­ren på, hvad hun fej­l­e­de. Uvis­he­den var hård:

» Jeg fi k no­get for­skel­ligt at vi­de hver gang. Det var sinds­sygt fru­stre­ren­de. Jeg har al­drig fejl­et no­get. Jeg var den, der kun­ne alt, hav­de over­skud, ar­bej­de­de me­get og dyr­ke­de me­get sport. Li­ge plud­se­lig kun­ne jeg ik­ke en­gang løft e ar­men, uden det gjor­de vildt ondt. Men hvor­for hav­de jeg ondt? Er det kræft ? Er jeg ved at bli­ve skør?, « si­ger hun om den svæ­re tid.

To års smer­ter og sti­gen­de fru­stra­tion fi k til sidst Sis­se Fi­sker til at be­ta­le en MR-scan­ning af sin ryg for egen reg­ning. Og sva­ret var bå­de godt og skidt.

Hun hav­de få­et to dis­kuspro­lap­ser og syg­dom­men Mo­dic- for­an­drin­ger, hvil­ket er en be­tæn­del­ses­til­stand, som kan kom­me eft er diskusprolaps.

Di­ag­no­sen var et hårdt slag for den fol­kekæ­re tv- vært, der tudede he­le da­gen og nu skul­le væn­ne sig til tan­ken om ik­ke at kun­ne kom­me til at lø­be me­re og i ste­det væ­re kro­nisk ryg­pa­tient.

Hun blev sy­ge­meldt fra job­bet og be­gynd­te på en lang an­ti­bi­o­ti­ka- kur, der va­re­de i 100 da­ge.

Pres­se­de krop­pen

Grun­den til syg­dom­men, me­ner hun selv, er en kom­bi­na­tion af fl ere ting:

» Jeg pres­se­de krop­pen og løb helt sik­kert alt for me­get for 6- 7 år si­den. Det var og­så grun­den til, at jeg ik­ke blev gravid. Læ­ger­ne rå­de­de mig til at træ­ne min­dre, men jeg lyt­te­de ik­ke og tænk­te, at det kun er sundt at lø­be og spi­se sundt. Men det kan og­så bli­ve for sundt og for me­get af det go­de. For med det sam­me jeg stop­pe­de med den hår­de træ­ning, blev jeg gravid med den æld­ste af vo­res dren­ge. Me­get kort eft er var jeg gravid igen. Jeg tror, at for me­get træ- ning og to føds­ler in­den for kort tid er skyld i, at jeg blev syg, « si­ger Sis­se Fi­sker.

I dag, to år se­ne­re, har hun få­et det me­get bed­re. Den store an­ti­bi­o­ti­ka- kur eft er MR- scan­nin­gen vir­ke­de – og så pas­ser hun bed­re på med sin træ­ning, der nu be­står af at gå, cyk­le og styr­ke­træ­ne.

Sam­ti­dig sør­ger hun og­så for at slap­pe af på spa- op­hold med ve­nin­der­ne el­ler på tu­re til Vester­ha­vet.

Slut med dag­li­ge lø­be­tu­re

Men der er sta­dig man­ge ting, hun ik­ke kan. Der­for skal hun for­bi en kiro­p­rak­tor for at få løs­net ryg­gen op, og så skal hun ha­ve fun­det en træ­nings­form, som er sjov, men og­så sund for ryg­gen.

Små ting som for lidt søvn, for dår­lig mad og for lange ar­bejds­da­ge kan på­vir­ke ryg­gen, så hun er jævn­ligt for­bi spe­ci­a­li­ster for at få tjek­ket op på ryg­gen.

Mel­din­ger­ne er blan­de­de, men me­re po­si­ti­ve end tid­li­ge­re. Må­ske kan hun al­li­ge­vel be­gyn­de at lø­be lidt igen.

I dag i Fre­de­riks­berg Ha­ve er en af de go­de da­ge uden de store smer­ter. Og der­for bli­ver Sis­se Fi­sker fri­stet, da hun ser de man­ge lø­be­re, der su­ser for­bi på sti­er­ne i par­ken. Hun gri­ner da og­så , da hun for­hol­der sig til, at de dag­li­ge lø­be­tu­re må­ske al­drig ven­der tilbage:

» For s.... jeg kun­ne må­ske godt. Det har ba­re væ­ret så­dan en stor del af mit liv, og det er for­fær­de­ligt at skul­le ac­cep­te­re, at jeg ik­ke kan lø­be me­re. Jeg bli­ver vildt mis­un­de­lig på dem, der lø­ber for­bi, når jeg tæn­ker på, hvad det gav mig. Jeg kan godt få en stor klump i hal­sen over det. Men jeg kan ba­re ik­ke. Ik­ke end­nu. Min ryg er svag og bli­ver nok al­drig rig­tig god. Men man skal al­drig si­ge al­drig, « si­ger hun op­ti­mi­stisk.

’ Jeg føl­te mig udø­de­lig’

Selv­om det er svært at ac­cep­te­re, at lø­be­tu­re­ne sand­syn­lig­vis er for­tid, har Sis­se Fi­sker lært at leve med syg­dom­men og ser an­der­le­des på li­vet nu :

» Jeg føl­te mig udø­de­lig, da jeg løb ma­ra­ton. Jeg kun­ne ba­re alt. Men da jeg var hår­dest ramt, lå jeg helt stille og glo­e­de op i loft et i tre må­ne­der. Det gik op for mig, at jeg plud­se­lig var af­hæn­gig af al­le an­dre til at hen­te børn, gø­re rent og la­ve mad. Det sid­der helt vildt i mig her bag­eft er - at jeg skal væ­re tak­nem­me­lig for, at alt kø­rer, og at jeg er i stand til at kla­re mig selv og mi­ne børn igen. Der­for for­sø­ger jeg at ny­de hver ene­ste dag. Det er ba­re for dumt, at jeg skul­le helt der­ud, før jeg på­s­køn­ne­de li­vet, som jeg gør nu, « si­ger Sis­se Fi­sker, der er lyk­ke­lig for det se­ne­ste hal­ve år.

Hun har få­et det me­get bed­re med sin syg­dom og har få­et nye ud­for­drin­ger på skær­men eft er ot­te år på ’ Aft ens­howet’:

» Jeg har haft det fe­de­ste hal­ve år i mit liv. Det har væ­ret vildt sjovt at la­ve quizzen ’ Skat el­ler skram­mel’, men og­så at få lov til at rej­se rundt i lan­det og op­ta­ge det nye pro­gram ’ Et glimt af Dan­mark’, som kom­mer på skær­men til au­gust. Li­ge nu hol­der jeg fri for at skri­ve en bog. Det er vildt svært at skri­ve, men jeg el­sker ud­for­drin­ger og glæ­der mig til, at den bli­ver fær­dig. Jeg har og­så la­vet en mas­se vel­gø­ren­heds­ar­bej­de i SMIL­fon­den. Det gi­ver ba­re så me­get me­ning for mig at se ind­lag­te børn glem­me alt om de­res syg­dom, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Og så er det skønt, at mi­ne dren­ge er ble­vet store og bar­ne­vogn og ble­er er smidt væk. Vi la­ver en hel mas­se ting sam­men og har det så sjovt . «

’’ Hvor­for hav­de jeg ondt? Er det kræft ? Er jeg ved at bli­ve skør?

Sis­se Fi­sker, smer­te­ramt tv- vært

’’ Min ryg er svag og bli­ver nok al­drig rig­tig god

Sis­se Fi­sker, tv- vært

Sis­se Fi­sker var en ivrig lø­ber, må­ske end­da for ivrig, me­ner hun i dag, ef­ter at en ryg­syg­dom har sat en stop­per for lø­be­ri­et. Må­ske for al­tid.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.