’’

BT - - SUNDHED - Pe­ter Kent, for­sker, Syd­dansk Uni­ver­si­tet

gø­re Der er me­get folk selv kan

» Smer­ter­ne er me­get in­di­vi­du­el­le. Der­for er der og­så me­get, folk selv kan gø­re. Det er vig­tigt at for­stå, at for de fle­ste men­n­ne­sker vil smer­ten for­svin­de igen. De vil må­ske kom­me tilbage på et se­ne­re tids­punkt, men hvis man ind­ser, at det for det me­ste er en mid­ler­ti­dig smer­te og tæn­ker på det bed­ste, så gør det li­vet let­te­re. «

Ko­ster mil­li­ar­der

Net­op det men­tale spil­ler en stor rolle. Fryg­ten for at be­væ­ge sig på grund af smer­ter, kan nem­lig gø­re det he­le vær­re. I ste­det for skal man for­sø­ge at for­bli­ve ak­tiv, bli­ve på ar­bej­de og så vidt det er mu­ligt ik­ke la­de smer­ten for­styr­re.

At rygs­mer­ter for­hin­drer folk i at ar­bej­de er et stort pro­blem.

Det vur­de­res, at ryg­pro­ble­mer år­ligt ko­ster sam­fun­det 13- 15 mil­li­ar­der kro­ner i form af sy­ge­da­ge og be­hand­ling. Der­for ef­ter­ly­ser Pe­ter Kent me­re støt­te til forsk­ning på om­rå­det.

» He­le om­rå­det med mu­skel- og led­pro­ble­mer får ik­ke den støt­te til forsk­ning, det bur­de. Det er den dy­re­ste fak­tor for sam­fun­det i for­hold til dens ind­virk­ning på folks ar­bejds­liv og vel­færd, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.