Mind­ful­ness

BT - - SUNDHED -

Det men­tale har li­ge så stor be­tyd­ning for rygs­mer­ter, som den fy­si­ske del har. Me­di­ta­tions­for­men mind­ful­ness har hjul­pet man­ge med kro­ni­ske rygs­mer­ter, for­di den hjæl­per pa­tien­ter med at drop­pe be­kym­rin­ger­ne. Det hand­ler kort sagt om, at hvis man si­ger til sig selv, at smer­ter­ne ik­ke er slem­me, så kan det lin­dre pro­ble­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.