VI­DEN­SKAB. DK Mest ADHD- me­di­cin til lav­tud­dan­ne­de

BT - - NYHEDER -

Me­re end tre gan­ge så man­ge børn af lav­tud­dan­ne­de får ADHD- me­di­cin, sam­men­lig­net med børn af de mest ve­lud­dan­ne­de dan­ske­re, vi­ser nyt dansk stu­die fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » Jeg sy­nes, det er be­kym­ren­de. Det kan ty­de på, at læ­ger­ne ud­skri­ver ADHD- me­di­cin til nog­le børn for mang­len­de so­ci­al til­pas­ning, uden at bør­ne­ne nød­ven­dig­vis er sy­ge, « si­ger ph. d. Hel­le Wal­lach- Kil­de­mo­es fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Hvis for­æl­dre­ne har svært ved at støt­te bar­net i sko­len, er der stør­re ri­si­ko for, at bar­net kla­rer sig dår­ligt og må­ske stør­re sand­syn­lig­hed for, at sko­len får mi­stan­ke om ADHD, me­ner for­sker­ne.

Svært i sko­len

» Me­di­cin er no­get, man skal bru­ge med varsom­hed – spe­ci­elt til børn. Jeg tror, det er enormt vig­tigt at over­ve­je om nog­le af dis­se børn re­a­ge­rer på, at de har det svært og kla­rer sig dår­ligt i sko­len, « si­ger Hel­le Wal­lach- Kil­de­mo­es.

Eft er hen­des me­ning bør man i hø­je­re grad tæn­ke i en psy­ko­so­ci­al ind­sats i ste­det for me­di­cin.

Re­gion Nord­jyl­land er den lands­del, der me­di­ci­ne­rer mest mod ADHD. Det er sam­ti­dig og­så i Re­gion Nord­jyl­land, hvor den stør­ste an­del af ADHD- pa­tien­ter kom­mer fra fa­mi­li­er med lavt ud­dan­nel­ses-

ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.