DR og TV2 er klar med ko­pi­ma­ski­nen

Ef­ter­å­rets tv har spændt sik­ker­heds­se­len – men det kni­ber med nye idéer

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lend­son ke@ bt. dk

Høj­som­me­ren er hol­de­plads for ge­nud­sen­del­ser på tv. Men der er fuld gang i pro­duk­tio­nen af nye pro­gram­mer til ef­ter­å­ret. Her har bå­de DR og TV2 spændt sik­ker­heds­se­ler­ne – og tændt for ko­pi­ma­ski­nen. Beg­ge sat­ser på vel­kend­te, sik­re tv- suc­ce­ser.

Et kig på de pro­gram­tit­ler, som al­le­re­de er kendt, vid­ner om, at der sat­ses på det sik­re. Og har den ene pu­blic ser­vi­ce- ka­nal suc­ces med et pro­gram, står den an­den ik­ke tilbage for at la­ve en tro ko­pi.

Og til at be­gyn­de med er der så­le­des kamp de ’ rig­ti­ge mænd’ på beg­ge ka­na­ler.

DR1 hav­de i for­å­ret tord­nen­de se­er- suc­ces med se­ri­er om de fem jy­ske hånd­vær­ke­re, der sat­te sig for at læg­ge livs­sti­len om og kom­me i bed­re form, og sam­me ka­nal er i fuld gang med op­ta­gel­ser­ne af en ny se­rie med Pal­le, Lin­dy, Ham­mer, Jo­nas og Sø­ren.

TV2 har si­de­lø­ben­de skyndt sig at sen­de de­res ma­cho-vært og livs­stilsco­ach B. S. Chri­sti­an­sen ud for at hjæl­pe al­min­de­li­ge mænd med at fin­de de­res in­dre ma­cho­mand i en ny se­rie, der kom­mer til ef­ter­å­ret. Og sam­me B. S. Chri­sti­an­sen er des­u­den vært for en do­ku­men­tar­se­rie om kryb­s­kyt­te­ri i Afri­ka.

Riising mod El­m­ing

DRs stær­ke vært­s­kort Ja­cob Riising ven­der i ef­ter­å­ret tilbage med en ny om­gang af fre­dags­un­der­hold­nings­pro­gram­met ’ Ver­sus’, der har vist sig at kun­ne stå di­stan­cen over for TV2s fre­dagsknu­ser ’ Vild med dans.

Tv- pro­duk­tions­sel­ska­bet Ma­stiff har li­ge af­slut­tet op­ta­gel­ser­ne, hvor 100 del­ta­ge­re for­delt på 20 hold dy­ster om at gæt­te ting som, hvad der er hø­jest: støj­en fra en ka­non el­ler et sym­fo­ni­o­r­ke­ster. Præ­mi­en til vin­de­ren er 100.000 kr.

Ja­cob Riising skal des­u­den i gang med en ny om­gang ’ Hvor­når var det nu, vi var’, og så skal han væ­re vært for et helt nyt rej­se­pro­gram ef­ter en­gelsk for­bil­le­de, der kom­mer på skær­men til ok­to­ber.

Claus El­m­ing og Sa­ra Gru­newald ven­der tilbage med en ny om­gang ’ Vild med dans’. Og fo­re­lø­big er Søs Ege­lind, Et­ta Spot­tag og Ja­mes Samp­son blandt de nav­ne, som TV2 har of­fent­lig­gjort af sæ­so­nens kend­te del­ta­ge­re, når ’ Vild med dans’ ven­der tilbage for 11. gang.

Tv- vær­ter på fa­mi­li­e­rej­ser

Puk El­gaard, der har for­ladt DR1 og nu er mor­gen- tv- vært på TV2, har og­så væ­ret på tv- even­tyr med sin fa­mi­lie, der tæl­ler æg­te­fæl­len, tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat Lo­t­har Fri­is og søn­nen Ras­mus. De er på togt gen­nem Ca­na­das vild­mark for TV2, og slut­ter sig til se­ri­en af værts­bår­ne rej­se­pro­gram­mer.

Puk skal des­u­den væ­re vært for re­a­li­ty- bo­lig­pro­gram­met ’ Ny­byg­ger­ne’, der får pre­mi­e­re ef­ter nytår, og der­for har hun pt. få­et or­lov fra mor­gen- tv- tjan­sen.

Mor­gen- kol­le­ga­en Mik­kel Beha er ta­get ud for at la­ve tred­je sæ­son af fa­mi­li­e­rej­se- pro­gram­met ’ Fjer­ne ky­ster’, der har haft ge­val­dig suc­ces på TV2 og TV2 Fri.

Tv- vær­ten Timm Vla­di­mir ven­der og­så tilbage som vært for en ny om­gang ’ Den store ba­ge­dyst’ på DR1 - med nye hå­be­ful­de ba­ge­me­stre, der skal kæm­pe om tit­len som vin­der af ’ Klar, pa­rat, bag’.

’ Bro­en’ og ’ Ba­de­ho­tel­let’

Den sven­ske kri­mi­nal­kom­mis­sær Sa­ga Noren, spil­let af So­fia He­lin, ven­der snart tilbage på DR1 i en tred­je sæ­son af den dansk- sven­ske kri­mi­se­rie ’ Bro­en’ – den­ne gang uden Kim Bod­nia, der i sid­ste sæ­son røg i fængsel for mord på sin søns mor­der.

Hos TV2 er der gang i at pro­du­ce­re kri­mi­se­ri­en ’ Norskov’ med sku­e­spil­le­ren Tho­mas Ve­lin i ho­ved­rol­len, som kri­mi­nal­be­tjen­ten, der ven­der tilbage til po­li­ti­sta­tio­nen i provin­sen ef­ter fle­re år i København.

’ Bed­ra­get’ er tit­len på DRs nye kri­mi­se­rie, der får pre­mi­e­re ef­ter nytår.

Sam­ti­dig fort­sæt­ter TV2s po­pu­læ­re dra­ma­se­rie ’ Ba­de­ho­tel­let’ om li­vet på et ve­stjysk ba­de­ho­tel i 1930er­nes de­pres­sion­s­tid. Og op­ta­gel­ser­ne til tred­je sæ­son af Stig Thors­boe og Han­na Lund­blads dra­ma­se­rie er i fuld gang.

TV2 ta­ger hul på ef­ter­å­ret med en ny om­gang ’ Top­pen af pop­pen’ med bl. a. Se­ba­sti­an, og se­ne­re på ef­ter­å­ret er ven­der ta­lent­kon­kur­ren­cen ’ Voi­ce Ju­ni­or’ og­så tilbage.

Ef­ter nytår ven­der DR1s se­er­suc­ces og ta­lent­fa­brik ’ X Fa­ctor’ li­ge­le­des tilbage, og det bli­ver bå­de med ny vært, So­fie Linde, og ny dom­mer i ste­det for Li­na Rafn, der skal på tur­né med sit band, In­fer­nal.

I 11. sæ­son af ’ Vild med dans’ bli­ver Søs Ege­lind en af de dan­sen­de stjer­ner.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Lin­dy, Pal­le, Sø­ren og Ham­mer fra ’ Rig­ti­ge mænd’. DRs op­skrift var en suc­ces. Og nu føl­ger bå­de de selv og TV2 op. Fo­to: Lars E An­drea­sen/ DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.