Me­di­e­a­na­ly­ti­ker: Fær­re ser tv

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lend­son ke@ bt. dk

An­tal­let af dan­ske­re, der ser tv, er fal­det, og der­for klam­rer DR1 og TV2 sig til de sik­re se­er­suc­ce­ser.

» En­kel­te pro­gram­mer som f. eks. ’ Ba­de­ho­tel­let’ og ’ Ar­vin­ger­ne’ kan sta­dig træk­ke over en mil­li­on, men el­lers er se­er­ni­veau­et fal­det ge­ne­relt, « si­ger me­die- ana­ly­ti­ker Per Fa­ner­fjord Laur­sen fra Me­di­awatch.

» Nu er suc­ceskri­te­ri­et for DR1 og TV2, at et pro­gram har 500.000 se­e­re. En­kel­te events som Dron­nin­gens fød­sels­dagsshow, DRs 90 års fød­sels­dag og VM i hånd­bold med de dan­ske kam­pe har kun­net sam­le na­tio­nen for­an skær­men. I øje­blik­ket sam­ler se­er- in­teres­sen sig om fak­tu­el un­der­hold­ning, hvor man og­så får en vi­den, så­som ’ Skat­tejæ­ger­ne’, ’ Fan­ta­sti­ske fund’ og ’ Guld i køb­stæ­der­ne’, der lig­ger og top­per på ugens tv- hit­lis­te, men sta­dig med la­ve­re se­er­tal end vi så for tre år si­den. Al­le bru­ger min­dre tid på tv, og de un­ge og te­e­na­ger­ne er helt stop­pet med at se tv. Der er mas­ser af an­dre skær­me, der er sjove­re at kig­ge på, « si­ger Per Fa­nefjord Laur­sen.

En gen­nem­snits­dan­sker fra tre år hav­de et tv- for­brug på 18 ti­mer og 20 mi­nut­ter i uge 28 ( fra 9. til 15. juli. red). De 11 ti­mer lå fra kl. 17 til mid­nat.

Tv- for­bru­get var på 20 ti­mer og 31 mi­nut­ter i uge 28. De 12 ti­mer og 47 mi­nut­ter var fra kl 17til mid­nat. Det er et fald i tv- for­bru­get på to ti­mer i døg­net og 1 ti­me og 47 mi­nut­ter i bed­ste sendetid i uge 28.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.