Su­pe­r­eu­ro­pæ­e­ren

Den tid­li­ge­re EU- kom­mis­sions­for­mand Ja­cques Del­ors kan se tilbage på et po­li­tisk livs­værk i kri­se

BT - - NAVNE - Tro­els He­e­ger tr­he@ ber­ling­s­ke. dk

Su­pe­r­eu­ro­pæ­er, po­li­tisk vi­sio­nær el­ler fejl­sla­gen fø­de­ra­list. Me­nin­ger­ne om Ja­cques Del­ors, der i mor­gen fyl­der 90 år, er utal­li­ge.

Uan­set hvor­dan den po­li­ti­ske dom fæl­des over den tid­li­ge­re kom­mis­sions­for­mand, kan han på sin fød­sels­dag skue tilbage på et livs­værk, der eft er de se­ne­ste års slags­mål om Græken­lands stats­gæld er un­der al­vor­ligt pres. Den græ­ske kri­se har tæ­ret hårdt på de højt­be­sung­ne ide­a­ler om eu­ro­pæ­isk en­hed, der var driv­kraft en i Del­ors’ po­li­ti­ske vir­ke.

Som en af ho­ved­ska­ber­ne af det in­dre mar­ked og eu­ro­en har få an­dre po­li­ti­ke­re væ­ret med til at præ­ge da­gens Eu­ro­pa som han, men al­li­ge­vel er­ken­der Del­ors i dag, at eu­ro­en blev født med en grund­læg­gen­de kon­struk­tions­fejl.

» Fi­nans­mi­ni­stre­ne luk­ke­de øj­ne for pro­ble­mer, som de el­lers vil­le væ­re tvun­get til at hånd­te­re, « sag­de han i et in­ter­view med Daily Mail i 2011.

Ær­ger­rig og ar­bejd­s­om

Det var vi­sio­nen om et fø­de­ralt Eu­ro­pa, der de­fi ne­re­de Del­ors’ po­li­ti­ske pro­jekt. Eft er nog­le år som fransk øko­no­mi- og fi nans­mi­ni­ster un­der Fran­cois Mit­te­rand blev Del­ors i 1985 EU- Kom­mis­sio­nens ot­ten­de for­mand, en post han be­stred i 10 år, hvor den ær­ger­ri­ge og ar­bejd­s­om­me pro-eu­ro­pæ­er skab­te grund­la­get for det in­dre mar­ked .

Hel­ler ik­ke i de gla­de 1980ere var der i de eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­stæ­der ud­præ­get be­gej­string for Del­ors’ kom­pro­mis­lø­se fø­de­ra­lis­me, der styr­ke­de kom­mis­sio­nens magt over de na­tio­na­le par­la­men- ter, men af eu­ro­pa­skep­ti­ske kræft er blev op­fat­tet som et de­mo­kra­tisk il­le­gi­timt over­greb mod na­tio­nal­sta­ter­nes su­veræ­ni­tet. I Stor­bri­tan­ni­en ra­ge­de Del­ors uklar med Mar­ga­ret That­cher, der kæm­pe­de mod kom­mis­sio­nens over­her­re­døm­me. Stri­dig­he­der­ne mel­lem Del­ors og de ’ vrang­vil­li­ge’ bri­ter for­an­le­di­ge­de avi­sen The Sun til en af si­ne mest be­røm­te over­skrift er: ’ Up yours, Del­ors’ ( Op i rø­ven, Del­ors, red.).

Ik­ke de­sto min­dre holdt Del­ors fast i si­ne am­bi­tio­ner om et for­e­net Eu­ro­pa. Som for­mand var han af­gø­ren­de i de eu­ro­pæ­i­ske be­stræ­bel­ser på at ind­fø­re en fæl­les va­lu­ta. I 1989 frem­lag­de han en tre­punkts- plan, der kul­mi­ne­re­de med eu­ro­ens ind­før­sel i 1999.

Ud­nævnt til EU- æres­bor­ger

Det var først og frem­mest er­fa­rin­gen ef­ter An­den Ver­denskrig, der an­spo­re­de Del­ors til at vie si­ne kræft er til Eu­ro­pa. Som ung mand hav­de han op­le­vet den ty­ske be­sæt­tel­se af Frankrig, der tvang ham til at afb ry­de si­ne ju­rastu­di­er.

I dag vil man­ge må­ske hæv­de, at Del­ors’ vi­sio­ner om et for­e­net Eu­ro­pa er håb­løst ana­kro­ni­sti­ske. Den græ­ske kri­se har blot­lagt de na­tur­li­ge græn­ser for eu­ro­pæ­isk in­te­gra­tion og stil­ler al­vor­li­ge spørgs­mål til kon­ti­nen­tets frem­ti­di­ge ud­vik­ling, der ik­ke nød­ven­dig­vis kan lø­ses med ’ me­re uni­on’.

Ik­ke de­sto min­dre er der i eu­ro­pæ­i­ske sam­men­hæn­ge be­hov for at fejre en af de po­li­ti­ke­re, der trods lej­lig­heds­vi­se ne­der­lag holdt fast i sin vi­sion for et for­e­net Eu­ro­pa. Som en an­er­ken­del­se af Del­ors’ ’ be­mær­kel­ses­vær­di­ge bi­drag til ud­vik­lin­gen af det eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt’ ud­nævn­te EU- rå­ds­for­mand Do­nald Tusk der­for i sid­ste må­ned den 90- åri­ge su­pe­r­eu­ro­pæ­er til EU-æres­bor­ger.

I mor­gen kan Ja­cques Del­ors fejre 90 års fød­sels­dag.

Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.