Fa­mi­li­ens ære

BT - - TV - ACTIONFILM

Ar­kæ­o­lo­gen Ben Ga­tes’ tipol­de­far er mistænkt for at væ­re en af at­ten­tat­mæn­de­ne bag præ­si­dent­mor­det på Abra­ham Lin­coln i 1865. Tipol­de­fa­de­ren blev selv dræbt den dag, da han for­søg­te at for­hin­dre mor­de­ren Jo­hn Wil­kes Boo­t­hs med­sam­men­s­vor­ne i at få fi ngre­ne i en uvur­der­lig skat - de sag­noms­pund­ne Ci­bo­las syv by­er af guld. Ben sæt­ter nu alt ind for at ren­se sin fa­mi­lies navn, og med sig har han sin far, Pa­tri­ck, sin as­si­stent Riley og - me­get mod sin vil­je - eks­kæ­re­sten Abi­gail Cha­se. De jag­ter en le­gen­da­risk bog, der in- de­hol­der nog­le af USA’s stør­ste hem­me­lig­he­der, og rej­sen fø­rer dem fra Pa­ris til Lon­don og tilbage til Ame­ri­ka igen. Snart går det op for Ben, at hvis han skal ha­ve fat i bo­gen, bli­ver han nødt til at gø­re no­get, der umid­del­bart vir­ker helt umu­ligt - nem­lig at kid­nap­pe USA’s præ­si­dent. Præ­si­den­ten er nem­lig i be­sid­del­se af den top­hem­me­li­ge bog, der over­dra­ges fra præ­si­dent til præ­si­dent, og som al­drig før har væ­ret vist

Med­vir­ken­de:

Ni­co­las Ca­ge som skat­tejæ­ge­ren Ben Ga­tes og Di­a­ne Kru­ger som Abi­gail Cha­se i den ame­ri­kan­ske even­ty rfi lm ” Na­tio­nal Trea­su­re: Book of Secrets” fra 2007.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.