’’

BT - - SØNDAG -

de hjem­meplej­en og­så talt med folk, der hav­de set hen­de på vej­en He­de­græn­sen, umid­del­bart eft er hun gik hjem­me­fra.

Ik­ke fl ere spor

Men der­fra stop­pe­de al­le spor. Hver­ken hund­e­pa­trul­jer el­ler po­li­tiets var­me­sø­gen­de he­li­kop­ter kun­ne fi nde hen­de.

Mis­sing Pe­op­le, en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­tion, der hjæl­per med at fi nde spor­løst for­s­vund­ne per­so­ner, blev koblet på sa­gen om man­da­gen. De dan­ne­de sig lyn­hur­tigt et bil­le­de af hen­de og

etab­le­re­de en eft er­søg­ning med det sam­me, hvor en mas­se fri­vil­li­ge tra­ske­de rundt i lo­ka­l­om­rå­det for at le­de eft er hen­de i ha­ver, sku­re, ko­lo­ni­ha­ver, på græs­a­re­a­ler og i vå­d­om­rå­der.

Det skul­le vi­se sig, at or­ga­ni­sa­tio­nens for- nem­mel­se af, at hun var tæt på hjem­met, var rig­tig. De var kun 100 me­ter fra hen­de tirs­dag aft en.

I sig selv var det en glæ­de, at min far­mor en­de­lig blev eft er­lyst, for­di po­li­ti­et nu tog sa­gen al­vor­ligt - og ik­ke mindst, at fri­vil­li­ge brug­te tid på at le­de eft er hen­de. Men det æn­drer ik­ke på den uvir­ke­li­ge op­le­vel­se af at se hen­de eft er­lyst med navn og bil­le­de på bl. a. den re-

Min far­mor og far­far tog tit min sø­ster og mig med på tu­re, hvis vi hav­de fe­rie el­ler fri. Jeg var om­kring 10 år, og vi var cyk­let en tur i sko­ven .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.