N

BT - - SØNDAG -

år hver­da­gen bra­ger af sted med job, fa­mi­lie og fri­tids­in­ter­es­ser, er der sjæl­dent me­get puste­rum til én selv, Men fak­tisk er det bå­de nød­ven­digt og sundt at til­brin­ge tid i sit eget sel­skab. En ny un­der­sø­gel­se, som Gal­lup har fo­re­ta­get for Ber­ling­s­ke, vi­ser, at godt hver fj er­de dan­sker – 27 pro­cent – vil­le bru­ge ti­den på sig selv, hvis døg­net hav­de en ti­me me­re.

Le­ne Hill- Gust­af­sson ken­der for­nem­mel­sen af at ha­ve hver­da­gen fyldt op og ik­ke ha­ve me­get tid til sig selv.

» Øn­sket om fred og ro eft er ar­bej­de er stort, og en ti­me el­ler to for sig selv, hvor man kan ta­ge tin­ge­ne i eget tem­po, og der ik­ke er no­gen, der hi­ver i én, gi­ver me­get på ener­gi­kon­to­en. Desvær­re er det sjæl­dent en mu­lig­hed, « si­ger Le­ne Hill- Gust­af­sson, der bor i Aar­hus og er gift med den svensk­fød­te Ro­bin. Sam­men har de dat­te­ren Al­ma på to år der ta­ger me­get af ti­den.

» Eft er at ha­ve få­et et barn kan hver­da­gen nog­le gan­ge fø­les en smu­le tur­bu­lent, og så kan det væ­re rart ba­re at ha­ve en halv ti­me til at læ­se en bog i hjør­net på al­ta­nen. Det er ik­ke sær­ligt spæn­den­de, men den ro, man kan få, det er ut­ro­ligt rart, « for­kla­rer den 37- åri­ge Aar­hu­si­a­ner der ar­bej­der in­den for ship­ping.

Hø­je krav

Det er iføl­ge frem­tids­for­ske­ren Jes­per Bo Jen­sen ik­ke al­tid nemt at fi nde tid til at væ­re ale­ne, for vi er he­le ti­den på far­ten, og oft e glem­mer vi, at der og­så skal væ­re tid til at væ­re sig selv. For vi vil det he­le på én gang, og vi vil ik­ke ac­cep­te­re, at vi ik­ke kan nå al­ting. Øn­sket om at få en ek­stra ti­me til sig selv kom­mer der­for ik­ke bag på Jes­per Bo Jen­sen, di­rek­tør for In­sti­tut for Frem­tids­forsk­ning .

» Folk i dag er så bånd­lag­te med, hvad de skal nå. Alt er plan­lagt, og nog­le vil op­le­ve, at de bli­ver stres­se­de, hvis de ik­ke får et puste­rum i hver­da­gen. Dét kan gi­ve pro­ble­mer bå­de på ar­bejds­plad­sen og i par­for­hol­det, « for­tæl­ler Jes­per Bo Jen­sen, der som far til fi re selv ken­der til be­ho­vet for ale­ne­tid.

Le­ne Hill- Gust­af­sson gen­ken­der de hø­je krav, man­ge stil­ler til sig selv, og den dår­li­ge samvit­tig­hed, man kan få, hvis man ik­ke bru­ger den ek­stra ti­me i døg­net på ek­sem­pel­vis at træ­ne el­ler væ­re sam­men med fa­mi­li­en.

» Der er man­ge, der stil­ler ut­ro­ligt hø­je krav til sig selv og til, hvad de skal nå at gen­nem­fø­re. For ek­sem­pel et ma­ra­ton el­ler en iron­man, « si­ger Le­ne Hill- Gust­af­sson, der dog ik­ke selv fø­ler et be­hov for at dyr­ke for­skel­li­ge fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter for at kun­ne kob­le fra.

Hun sæt­ter stor pris på mu­lig­he­den for at sid­de i sin egen ver­den og grub­le over, hvad der er sket i lø­bet af da­gen, men hun får og­så ek­stra ener­gi og over­skud til ar­bej­de og fa­mi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.