’’

BT - - SØNDAG - Sisb@ bt. dk

li­e­li­vet, når hun er ude at spi­se brunch med ve­nin­der­ne en lør­dag for­mid­dag og har tid til tø­se­hyg­ge.

Iføl­ge Jes­per Bo Jen­sen er der fl ere sports­gre­ne, der gi­ver go­de mu­lig­he­der for ale­ne­tid. Løb og ro­ning hjæl­per én til at slap­pe af, for­di man gør det sam­me om og om igen. Og­så an­dre ak­ti­vi­te­ter kan ska­be et til­trængt ro­ligt ’ rum’, for ek­sem­pel når man er på jagt el­ler ude at fi ske. Jes­per Bo Jen­sen me­ner dog, at der er fl ere sports­gre­ne, der gi­ver mu­lig­hed for at væ­re sig selv, som løb og ro­ning da det hjæl­per en til at slap­pe af, når man la­ver no­get repli­ka­tivt, hvor man la­ver det sam­me om og om igen. An­dre ak­ti­vi­te­ter, der ska­ber et rum til en selv, er når man er ude at fi ske el­ler ja­ge, for her kan du i læn­ge­re tid sid­de og slap­pe helt af bå­de fy­sisk og psy­kisk, vur­de­rer Jes­per Bo Jen­sen. Men det er me­get for­skel­ligt, hvad vi har be­hov for. Be­ho­ve­ne er for­skel­li­ge: For nog­le er det be­væ­gel­sen ved løb, hos an­dre er det mu­lig­he­den for at la­ve in­gen­ting, der gi­ver ro.

» Min bed­ste råd er at gø­re det, der ik­ke er plan­lagt. Det er det vig­tig­ste. No­get, der ik­ke nød­ven­dig­vis har et for­mål, men no­get hvor man kob­ler fra, « un­der­stre­ger Jes­per Bo Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.